ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

   1.Начало на учебната година:15.09.2021 г.
   2.Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебна 2021/2022година
 

есенна ваканция 30.10.2021г.- 01.11.2021г. вкл.
Коледна ваканция 24.12.2021г.- 03.01.2022г. вкл.

междусрочна ваканция

01.02.2022г. вкл.
пролетна ваканция 01.04.2022 г.-10.04.2022г. за I-XI клас

 

 

 

 

   3.Неучебни дни:
 

18.05.2022  ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022  Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022  изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
14.06.2022  изпит по математика от националното външно оценяване  в края на VII и на Х клас

 

   4.Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 г.-  02.02.2022г.

   5.Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022г.
 

12.05.2022 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022г. I-III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022г. IV-VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

  


Дни за национално външно оценяване за учебната 2021/2022г. ,както следва:

IV клас

Български език и литература- 

Математика  -