СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „БАЧО КИРО”
ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА

 

Велико Търново

 

Приета на 01.09.2016 г. с Протокол № 11/01.09.2016 г. от заседание на ПС и утвърдена със заповед № 330/14.09.2016 г. на директора на ОУ „Бачо Киро”.

Актуализирана в съответствие със задължителните предписания на Заповед № РД 06-532/25.05.2017 г. на Началника на РУО – Велико Търново, Решение на ПС на училището от 27.06.2017 г. и утвърден със Заповед № 321 А/27.06.2017 г. на директора на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново.

Актуализирана на 11.09.2017 г. във връзка с решение № 391 от 17.07.2017 г. на МС.

I. Въведение


Стратегията за развитие на ОУ „Бачо Киро” – град Велико Търново се основава на принципите и насоките на ЗПУО, Длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други специфични за образованието закони, наредби и правилници. В своята дейност училището се ръководи от стратегическите цели на МОН за развитие на образованието, както и съобразно програмите за развитие на област Велико Търново. Стратегията за развитие на ОУ „Бачо Киро” за периода 2016 – 2020 година е разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика в областта на образованието:
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• „Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка” (2006 – 2015 г.);
• „Национална програма за развитие „България 2020”;
• „Стратегическа рамка на националната програма за развитие на Република България”, „България 2020”;
• Концепция за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”

Стратегията за развитие на училището в периода 2016 – 2020 год. се основава на опита и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. С влизането на Република България в Европейския съюз пред нас стои предизвикателството да помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към обществото, което трябва да намери своето достойно място в Европа и в света.
Настоящата стратегия е разработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и е гласувана и приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 11/27.06.2017 г.

II. Стратегически приоритетни направления за периода 2016 – 2020 година


Светът се променя и обновява в зависимост от икономическите, политическите и социалните условия, а това неизменно води и до промяна в образователните структури. Приемането на страната ни като равноправен член на ЕС, утвърждава пазарно-ориентирана икономика, демократично-гражданско общество, стабилизиране институциите на държавната власт и законодателната дейност. Глобализацията на съвременното информационно общество и интеркултурното взаимодействие изискват промяна в образователната система, в която да се използват постиженията на науката, националните традиции и утвърдените европейски ценности, практики и приоритети в съответствие със залегналите в „Стратегията 2020” за развитие на ЕС. Това налага адаптиране на училището към многообразието от външни и вътрешни фактори, осигуряващи стабилност по отношение на организационно-педагогическата и управленска структура, на основата на запазване положителните традиции и практики на системата.
Ефективността от работата на училището като структура зависи все повече от уменията и професионализма на учителите и ръководството му. Неговото пълноценно функциониране се основава на осъществяването на ефективно взаимодействие с ръководните структури на образователната система и сродните образователни институции, както и с непедагогическите субекти: училищно настоятелство, партньорски и неправителствени организации и културни институти у нас и в чужбина.
Настоящата стратегия определя параметрите в развитието на ОУ „Бачо Киро” за периода 2016 – 2020 година и в нея са представени новите условия, с които трябва да се съобразим, за да бъдем ефективни в своята работа, а училището да е конкуретноспособно, иновативно и желано.

 

III.Анализ на състоянието на сектора

Към момента състоянието на образователния сектор в страната се отличава с ясно очертан стремеж към реформиране. Новият закон за предучилищното и училищното образование създава условия за по-голяма гъвкавост и пренастройване към нови цели. Една от тях е трайното обвързване на придобитите в училище знания и умения с потребностите на реалния живот. За съжаление, у голяма част от обществото липсва яснота по необходимостта от осъществяването на тази жизненоважна за страната връзка. Още по-голяма тревога предизвиква фактът, че значителна част от учителското съсловие също не разбира същността на този значим проблем. Най-добре това личи по нарастващата степен на демотивация сред обучаемите. Проблемът се състои в това, че огромна част от учебното съдържание губи смисъл в контекста на мисловния процес и ценностните нагласи на съвременния млад човек. Във века на технологиите и комуникациите учителят от източник на информация все повече се превръща в организатор на образователно-възпитателните дейности в училище. Прилагайки най-добрите методики за включването на учениците в самия познавателен процес, учителят може да съдейства за формиране на умения, подготвящи младия човек да използва наученото в училище в житейската си практика. Затова е необходим и консенсус в обществото, а също и адекватна образователна политика, както по отношение на осъзнатото поставяне на подходящите за момента цели, така и по отношение на проверката и оценката на постиженията на крайните резултати.

В ОУ „Бачо Киро” има създадени добри обективни и субективни предпоставки за постигането на тези важни за обществото ни цели. Досегашните постижения на училището показват, че то притежава потенциала да се справи с тази отговорна задача. Една от възможностите за поставяне на тези цели във фокуса на развитие на ОУ „Бачо Киро” за следващия 3-годишен период е изборът на иновативен учебен план, който новият ЗПУО дава възможност на всяко училище да развие, за да постигне своите цели.

Функционирането на иновативните училища, качеството на образователния процес и качеството на допълнителните услуги предоставяни в тях е важен фактор от развитието на образователната система. По своята  същност и форма на организация на обучението ОУ „Бачо Киро” отговаря на тях. Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те извършват целенасочена промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Конкретната среда, в която работи ОУ „Бачо Киро”, се характеризира най-общо със следните качества:

v  разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението;

v  организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда;

v  използва нови методи на преподаване;

v  разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете.

 

Анализ на състоянието на училищната институция;

ОУ „Бачо Киро” – гр. Велико Търново е създадено през 1972 г. През първата година на неговото съществуване в него се обучават 803 ученици в 23 паралелки от І до VІІІ клас. Само за 10 години броят им се увеличава на 2014. С разкриването на нови училища в квартали „Кольо Фичето” и „Бузлуджа” тенденцията за нарастване броя на паралелките се прекратява. В годините на демографската криза 1995 – 2001 г. броят на учениците непрекъснато спада. Благодарение на успешните антикризисни мерки в последните години, сред които създаване на висококачествен образователен продукт и напълно реиновирана образователна среда, броят на учениците се стабилизира с максималния капацитет на сградата – 1000.

В настоящия етап ОУ „Бачо Киро” обхваща подлежащите на задължително обучение деца в района на разширения център на град Велико Търново и принадлежащите му улици.

Демографските проблеми в страната като цяло се отразяват чувствително в сферата на образованието. Въпреки това в училището се запазва относително постоянен броят на приетите ученици в първи клас. От учебната 2006/2007 година се наблюдава тенденция на увеличаване броя на обучаемите в училището. През 2013/2014 учебна година в училището са се обучавали 985 деца от І до VІІ клас, в т.ч. и ПГ. През 2015/2016 година броят на учениците от I до VII клас е 970 – 421 в ПЕ, 549 в НЕ и 42 в ПГ. През настоящата учебна 2016/2017 година броят на учениците от I до VII клас е 959, като 406 от тях са в ПЕ, 553 в НЕ и 30 в ПГ. /Приложение 1/

 

Училището е основно. В него се осъществява подготвителен, начален и прогимназиален етап на обучение при разпределение на учениците по класове, паралелки, ПГ и ГЦОУД /ПИГ/ и пол. /Приложение 2/

 

Анкетните проучвания, проведени във връзка с бъдещия прием на първокласници в училището, показват повишен интерес към него и запазване на положителната тенденция, установена чрез неговите традиции. Най-често като основания за предпочитане на училището се сочат:

v  изборът на оптимален вариант за съчетание на ЗУЧ (ЗИП) и ФУЧ (СИП) в учебния план на училището;

v  утвърденият професионализъм на преподавателския състав и адаптивната им способност да приемат предизвикателствата на съвремието

v  разнообразните възможности за прилагане в обучението на новите информационни технологии, интерактивните форми и методи на обучение

v  напълно реиновираната и добре поддържана материална база предоставя възможност за целодневна организация на обучение.

Прилагайки метода на анализа, отбелязваме, че съобразно възможностите на материалната база, училището достига своя максимум при прием на 5 – 6 паралелки годишно. Считаме, че с висококачествения образователен продукт, който предлагаме на потребителите на образователни услуги, съществуващият демографски срив няма да се отрази чувствително върху бъдещия прием в училището, тъй като ежегодно постъпват ученици от града и от други райони, избрали го поради посочените приоритети.

 

Статистическите наблюдения показват, че се запазва броят на паралелките и се стабилизира тяхната пълняемост. Броят на пътуващите ученици от други населени места: с. Присово, с. Леденик, с. Шемшево, с. Беляковец, гр. Дебелец, също е устойчив. Утвърденият в училищната практика двусменен дневен режим позволява осъществяването на организирано и навременно пристигане на пътуващите ученици.

За последните няколко години всички ученици завършват успешно VІІ клас и продължават на 100% образованието си в други училища, основно в ПМГ, ЕГ и СГИ. В последните няколко години по резултати от НВО възпитаниците на училището заемат винаги първите места в областта. Няма отпаднали, повтарящи клас или невладеещи в достатъчна степен български език ученици. Тенденцията на напускащите училището ученици, поради емиграция на семействата им зад граница, се запазва в рамките на отминалите години. Информацията за продължаване на тяхното училищно обучение не може да бъде потвърдена официално с документ, но тя сочи, че полученото тук ниво на подготовка им позволява добре да се адаптират и реализират в новата среда. Наблюдава се и обратен процес, при който в училище се завръщат деца на родители, които са избрали да се установят отново в страната. Незначителен е броят на преместените ученици през последната година – между 3 и 10 , поради промяна на местоживеенето или желание на родителите.

В процеса на работа бяха наложени наказания на ученици. Тези наказания се групират по следния начин: за проявена агресия в междуличностните взаимоотношения; за допуснати дисциплинарни прояви. Налице са агресивни прояви на отделни ученици. Наблюдава се тенденция към намаляване на наказанията по брой. Рисковите прояви на агресия между ученици са в относителен застой благодарение на това, че вниманието и работата по този проблем в училище и в обществото като цяло са в подем.

Утвърждава се и тенденцията на прием на ученици, изявили желание за обучение в ОУ „Бачо Киро” след началото на учебната година. Като причини за това най-често се посочват: промяна на местоживеенето и професионализма на училищния екип. В училището се обучава, с препоръка от екипа за подкрепа на личностното развитие, дете със специфични образователни потребности в начален етап. Положителните резултати от работата с него налагат мнението, че при подходяща работа проблемите с обучението и възпитанието на такива деца могат да се преодолеят.

В ОУ „Бачо Киро” работят 71 учители, разпределени по възраст, както следва:

Персонал – щатен и извънщатен

Жени

Мъже

Общо

под 30 години

10

0

10

от 31 до 34

6

2

8

от 35 до 39

3

0

3

от 40 до 44

8

1

9

от 45 до 49

14

3

17

от 50 до 54

14

1

15

от 55 до 59

5

0

5

от 60 до 64

1

2

3

над 64

1

0

1

 

Положителна е тенденцията към намаляване на средната възраст на педагогическия персонал. Новоназначените учители са до 30-годишна възраст – току-що завършили висшето си образование или с няколкогодишен педагогически стаж. Това не се оказва пречка за младите специалисти, защото на тях се пада отговорната задача да изградят бъдещето и потенциала на една държава.

Остава въпросът за феминизацията на учителската професия. Една феминизирана професия, един феминизиран сектор определя и избора на учителите по пол.

Важно е също така да се отбележи високият брой колеги, завършили магистърска степен. В училището се налага и утвърждава стремежа на колегите към включване в различни форми на продължаващо образование – 2 учители имат магистърска степен по английски и български език. Един от колегите е докторант на ВТУ.

Персонал – щатен и извънщатен

Жени

Мъже

Общо

с ОКС магистър/бакалавър

55

9

64

с ОКС специалист/професионален бакалавър

1

0

1

 

 

Тази тенденция се подкрепя и от участието на учителите във форми за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС). Носители на различни ПКС са, както следва: І ПКС – 6; ІІ ПКС – 15; ІІІ ПКС – 1; ІV ПКС – 7; V ПКС – 17, като 24 учители са базови към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

По предметите от всички културно-образователни области преподават специалисти със съответното образование. Няма незаети щатни бройки. През последните 3 години бяха назначени 4 учители с НУП за възпитатели в начален етап. От 1992 г. в училище работи педагогически съветник. От началото на учебната 2013 – 2014 г. в училището е назначен и специалист „Завеждащ компютърни кабинети”.

 

През 2013/2014 учебна година за пореден път в ОУ „Бачо Киро” се реализира проект по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” мярка „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”. Целта на проекта бе да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители да се намали броят на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. По този начин се повишава качеството на образователно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на обучаемите.

Ефект от реализиране на мярката:

·           Ресурсно и финансово обезпечаване на образователно-възпитателния процес в училище;

·           Свеждане до минимум свободните часове на учениците, поради отсъствия на учители;

·           Усвояване на пълния обем часове предвиден за всеки учебен предмет и повишаване на качеството на обучение;

·           Повишаване на авторитета на училището сред родителската общност;

·           Осигуряване на безопасни условия за възпитание и обучение.

 

През периода 2012 – 2015 година се реализира проект „Успех”. Целта на проекта бе:

·           чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа, да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

·           учениците да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

·           да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

·           да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

През учебната 2016/2017 година стартира нов проект под името „Твоят час”. Целта на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Като специфични цели на проекта се открояват следните:

·           развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

·           преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

·           повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

·           включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които се обединяват образователните ресурси на повече училища;

·           превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

·           създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

·           изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

·           прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

За да съществува и да се развива благоприятно ОУ „Бачо Киро”, е необходимо да се изучават и прогнозират възможните изменения в обкръжаващата го среда. Да се оценяват възможните заплахи и благоприятните възможности. Основни инструменти за осъществяване на тези задачи е PEST- и SWOT-анализа.

Анализ на тенденциите на външната среда (PEST-анализ)

 

Въпроси, засягащи развитието на училището

Тенденции

Причини

Оценка на работата в ОУ „Бачо Киро”

Политически фактор

Ø  Закона за народната просвета;

Ø  Правилника за прилагане на закона за народната просвета (1992 и допълнение).

Ø  ЕК отправи критики към България заради липсата на реформи в образованието, което води до понижаване на качеството и на ефективността на системата. По тази причина България продължава да изостава по ключови показатели в ЕС, според доклад от Брюксел;

Ø  Наблюдават се проблеми с успеха и отсъствията в региони, където групи ученици са с по-ниски от средните възможности, включително тези, които нямат добри познания по български език.

Ø  Относителна политическа стабилност;

Ø  Стратегия за развитие на образованието;

Ø  Европейски критерии и стандарти.

Ø  Запазване на Националната идентичност;

Ø  Образованието да стане приоритет номер едно.

Икономически фактор

Ø  Нестабилна икономика;

Ø  Навлизане в условията на световна финансова криза;

Ø  Ниски доходи на семействата (безработни родители);

Ø  Ниско заплащане на учителския труд.

Ø  Членството в ЕС поставя определени ограничения,

Ø  Недостатъчно финансово обезпечение на ученик;

Ø  Отпадане на ученици;

Ø  Незаинтересованост от страна на родителите;

Ø  Недостатъчна методична и дидактична осигуреност на учебен процес;

Ø  Ниска мотивация на учителите.

Ø  За преодоляването на трудностите в криза и постигането на икономически растеж, според новите тенденции „Европа 2020” залага на устойчивия, интелигентния и приобщаващия растеж, което налага необходимост от икономически реформи;

Ø  Разработване на ефективна икономическа политика на региона.

Социален фактор

Ø  Влошаване на демографските показатели;

Ø  Ниска заинтересованост на родителите;

Ø  Нисък социален статус на учителите.

Ø  Негативна нагласа в обществото към училището, като институция;

Ø  Отрицателно влияние на средата върху възпитанието на учениците и мотивите за учене.

Ø  Ефективна социална програма на правителството;

Ø  Безплатна закуска за учениците;

Ø  Безплатни учебници за начален и прогимназиален етап;

Ø  Диференцирана работна заплата.

Технологичен фактор

Ø  Липса на финансови възможности или неизвеждане на ИТ дейността като приоритет;

Ø  Национална програма „ИКТ” в училище.

Ø  Ниска технологическа обезпеченост;

Ø  Липсват научни изследвания в образованието;

Ø  Липсват научни институти;

Ø  Бедна материална база.

Ø  Добра материална база, създаваща условия за повишаване на ефективността на обучението;

Ø  Преодоляване на консерватизма в образованието;

Ø  Постигане на ново качество на образователния процес на основата на иновационното мислене;

Ø  Включване в европейски проекти и разработване на такива с цел преобразуването на училищната институция.

 

 

SWOT-анализ на организацията

Силни страни

Възможности

Добри традиции в планирането на училищното развитие:

*          По-голямата част от персонала възприема общоприетата мисия на училището като своя и споделят училищната визия;

*          Ежегодно се отчита и актуализира развитието на училищната общност като се определят годишните приоритети, очакванията за резултатите и измерителите на напредъка;

*          Поддържане на добро равнище на изпълнение на ДОИ и сравнително високи резултати от УВР.

*          Добри практики и стремеж за прилагане на диференциран подход и използване на интерактивни методи на обучение.

*          Развита училищна система за извънкласна дейност с учениците.

*          Ясна кадрова политика. Правила за назначаване на персонал в училището; Етичен кодекс на работещите с деца.

*          Изградена система за организация и управление на педагогическата квалификация.

*          Въведена целодневна организация на обучението в НЕ.

*          Изграден училищен екип и система за работа с деца със СОП.

*          Екипност в работата на педагогическата колегия.

*          Работата по проекти към Националните и Европейските програми.

*          Екипна работа на педагогическия персонал, постигането на добри резултати.

*          Повишаване капацитета на учителите за промяна на стила и методите на работа, използването на иновативни технологии и ориентиране на обучението към потребностите на съвремието.

Стратегическото планиране посочва пътя на развитието на организацията, като ясно дефинирани цели и свързан с тях курикулум.

*          Споделената философия на обучението е добра предпоставка за постигането на образователните цели.

*          Постоянен контрол на напредъка, адекватност и гъвкавост на училищните политики съобразно променените условия.

*          Прозрачност, откритост и законосъобразност на разходите на училищния бюджет.

*          Повишаване имиджа на училището като ефективна образователна институция.

*          Активно участие на учениците в образователния процес; повишаване мотивацията за учене; повишаване на ключовите компетенции за учене.

*          Принципност, прозрачност и законосъобразност на кадруването в училището.

*          Професионално развитие на персонала; училище, базирано на обучение и кадрово развитие.

*          Повишаване на ефективността на училището като образователна институция; чувствителност към социално икономическите индикатори за възприемане и оценяване на училището от родителската общност.

*          Интегриране на деца със СОП.

*          По-добри резултати от дейностите; сплотяване на колектива.

*          Обогатяване и модернизиране на материалната база; условия за повишаване на активността на учениците и удовлетворяване на потребностите им за изява и успех.

Слаби страни

Заплахи

*          Част от учителите не споделят добрите си практики с новоназначените учители.

*          Предозиране на информацията в урочната работа и на задачите за самостоятелна подготовка.

*          Липса на конкуренция между випускниците.

*          Недостатъчна комуникация с родителите и родителската общност. Занижен родителски контрол.

*          Недобро разпределение на времето и неефективна индивидуална работа с изоставащите и с напредналите ученици по отношение на организацията на тяхната самоподготовка.

*          Недостатъчно използване на стимулиращи форми на оценяване в учебния процес, които да отчитат индивидуалния напредък на ученика по отделния предмет, а не само обема знания.

*          Недостатъчно ориентиране на новоназначените учители в училищната обстановка /настойничество/.

*          Психическа умора, неувереност в собствените сили, демотивация на учениците.

*          Демотивация на учениците за активна учебна дейност.

*          Нарушаване на психоклимата в класа.

*          Неувереност на новоназначените, психическа преумора и стрес.

*          Намаляване броя на учениците.

*          Недостатъчна яснота за стандартите по прилагането на нов Закон.

*          Негативно отношение към училището и липса на мотивация за учене.

*          Тенденция към намаляване на приема след VІІ клас.

*          Увеличаване на броя на наложените наказания.

*          Увеличаване броя на противообществените прояви, извършени от ученици в училището.

*          Увеличаване на проявите на агресия.

*          Лошо влияние на средата извън училище.

IV. Програмна система. Стратегии и приоритети в развитието на Основно училище „Бачо Киро” до 2020 год. Мисия и Визия за развитието на сектора;

Анализът на външната и вътрешната среда, както и степента на развитие на училищната общност доказват променени условия на образователната среда, нови потребности и очаквания на обществеността към училището като институция. Затова нашата програма се отнася към корпоративните фундаментални стратегии, защото е интегрирана и насочена към развитието на организацията. Днес ОУ „Бачо Киро” е базова единица в системата на образованието и представлява „Образователно общество” с компетентности и отговорности, което включва директор, заместник-директор, администрация, учители и ученици.

Визия

Изграждане на характерна и конкуретна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж и желание за човешко познание, щастие и успех.

Мисия

Основно училище „Бачо Киро” е училище с установени традиции в постигането на отлични резултати в образователния процес, защото:

·           Ние предоставяме високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020”, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем;

·           Нашето училище изгражда личности от учениците от подготвителен етап до седми клас – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет;

·           Ние – учители, ученици и родители, се стремим да превърнем училището в територия за изява на всеки индивидуален талант;

·           Ние имаме за приоритет изучаването на чужди езици, ИКТ, български език и литература, математика. Нашата работа в училището е учениците да получат пълноценни знания, умения, да се изградят като свободни и морални личности, да развиват творческите си заложби и физическо здраве;

·           Ние имаме успешна реализация на различни национални и международни проекти;

·           Адаптираме новите учебни планове към изискванията за изграждане на гражданското общество у нас;

·           Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището;

·           Бъдещето е наше, защото сме убедени, че тези, които обучаваме сега, след време ще решат съдбите на България;

Нашата стратегия е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности.

Постигането на тези добри условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в едно демократичното общество е пряко свързано с всички участници в образователно-възпитателния процес и тяхното чувство за отговорност, ангажираност и значимост.

Сред новия Закон за предучилищното и училищното образование се включва следният основен принцип за „иновативност и ефективност” в педагогическите практики и в организацията на образователния процес. Неспециализираните държавни, общински и частни училища могат да бъдат определяни за иновативни училища. За иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

3. използват нови методи на преподаване;

4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

От учебната 2017/2018 г. ОУ „Бачо Киро“ е със статут на иновативно училище. Иновацията цели постигане на развитие, усъвършенстване, модернизиране на управленческия модел в следните области:

-          Поетапно преминаване към електронно планиране (e-planning). Изразяващо се в събиране, обработка и анализ на необходимата за управлението на училището информация чрез средствата на ИКТ.

-                  Съвместна работа на учители и училищно ръководство он- и офлайн по създаването и редактирането на различните планове и документи на училищната организация в Office 365 Portal.

-                  В областта на организирането чрез различните уебинструменти документите в училищната организация са достъпни за всички ученици, родители и заинтересованите членове на общността.

-                  Използване на софтуерни продукти за създаване на седмично разписание на учебните занятия, графици на училищния персонал, изграждане на проекто-образеца и поддържането на деловодната документация в училището.

-                  Виртуализиране на учебния процес.

-                  Управление на училището с използването на е-продукти, свързани с разширяване възможностите за осъществяване на маркетингови дейности в организацията и установяване на нови форми на връзки с обществеността – „видимост“ в интернет.

-                  Оценка на технологичния ресурс на училището по отношение неговата пригодност и възможности за усъвършенстване.

-                  Поетапна подмяна на кабелната с безжична интернет свързаност и 100% wi-fi връзка за административния и управленски персонал.

-                  Създаване и апробиране на виртуална информационно-методическа среда, в която се реализират конкретни дейности: електронна материална книга – попълва се от учителите преподаващи в съответната паралелка, електронен дневник – попълва се от учителите преподаващи в съответната паралелка и от класните ръководители, регистър на  отсъствията на учениците; изграждане на ефективна връзка с потребителите на тази информация (УН, Обществен съвет и др.); 30% отпадане на хартиените носители при е-регистър на отсъствията и ефективна връзка с родителите;

-                  Повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на педагогическия екип и администрацията в училище;

-                  Подобряване на оперативността при получаване и обработка на информация от различните структурни нива или субекти в училището чрез стимулиране на е-комуникацията.

В тази връзка в ОУ „Бачо Киро” се проведоха следните квалификационни дейности, свързани със запазване и развитие на качеството на образователния процес и усъвършенстване на микроклимата и средата, за създаване на реални условия за развитието на училището като водещ фактор сред образователните структури на общината и областта. Използват се форми на работа като дискусия, семинари, проблемни групи по МО, тренинг с учители, уроци при открити врати. Проведени са 36 урока при открити врати, включително и в компютърна зала, пред колеги от партньорско училище и сред природата. В това отношение училището тясно си сътрудничи с Педагогическите факултети на ВТУ „Св. св Кирил и Методий” и СУ „Св. Климент Охридски”. Активно се работи с научните ръководители проф. дн Мариана Гърмидолова, ас. Стоян Долапчиев, доц. д-р Ваня Минчева, проф. дн Антония Кръстева, доц. д-р Георги Проданов, проф. д-р Даниела Йорданова, доц. д-р Магдалена Легкоступ, проф. дн Галя Христозова, доц. д-р Виолета Георгиева.

Като съвременна форма за повишаване на квалификацията на учителите се утвърждава участието им в образователни проекти с ВТУ и департаментите за повишаване на квалификацията, резултат от което е издаването на сборник с доклади и научни съобщения – с РУО на МОН Велико Търново.

Посочените силни страни в квалификационната дейност с учителите от ОУ „Бачо Киро” са основание за продължаване на тенденцията за модернизация в образованието и повишаване професионалното равнище на педагогическия персонал. Ежегодно с учителите се провеждат групови и екипни квалификационни  практикуми по актуални теми в българското образование, като:

·           „Превенция на насилието и трафика на жени и деца”. Лектор бе Людмила Цветанова от Сдружение „Център Мария”. Учителите се запознаха с: Техники за преодоляване на негативни поведенчески прояви; Конфликтите в училищната среда: произход, характеристики, пътища и начини за решаване; Управление на гнева и контрол на агресивното поведение; Тормоз и насилие в училище – причини, форми и прояви, стратегии за справяне.

·           Като продължение на предишно обучение се проведе тренинг на тема „Смисълът на образованието. Как ние учителите трябва да се променим в контекста на съвременните деца” с лектор Любов Георгиева – PPTL  консултантска компания. Запознахме се с програмата на д-р Томас Гордън „Трениране на успешни учители и родители”. Лектори бяха Илка Арнаудова и Катя Иванова.

 

Макар и да има относителен характер, качествената оценка „среден успех” също е показател за нивото на образователно-възпитателния процес. Пример за това са резултатите от НВО в четвърти и седми клас. Възпитаниците на нашето училище показаха отлични резултати по български език и математика.

В потвърждение на това са огромният куп извоювани награди от международни и национални олимпиади, конкурси и състезания през последната учебна година. Децата са участвали във всички олимпиади, организирани от образователното министерство и са завоювали призови места на областно ниво по руски език, история и цивилизация, математика, физика и астрономия и биология.

Традиционно възпитаниците на училището се нареждат сред призьорите в: Математически турнир „Черноризец Храбър”, Математически турнир „Иван Салабашев” – І и ІІ място; Коледно математическо състезание – І и ІІ място; ХХVІ Зимни математически състезания – ІІ място; Национален конкурс „Водата – извор на живот” – І награда; Конкурс „Децата на България в Европа” – І и ІІ място; Математическо състезание „Хитър Петър” – І място; Математическо състезание „Европейско кенгуру” – І, ІІ и ІІІ място; ХІІ математически турнир „Академик Кирил Попов” – Шумен – ІІІ място; Национален фестивал на колективите на руски език – І и ІІ място; Национална олимпиада по география – І и ІІ място. Редица са и наградите, завоювани на областно ниво: Олимпиада по български език и литература – І, ІІ и ІІІ място; Олимпиада по химия – І, ІІ и ІІІ място; Олимпиада по руски език – І място; Конкурс за литература на РУО и РБ „П. Р. Славейков” – І, ІІ и ІІІ награда; зонални първенства по тенис на маса, бадминтон, баскетбол, лека атлетика и общински конкурс „Моят Левски”, общински първенства по плуване, шахмат и тенис на маса.

Тези успехи са и едно от основателните доказателства, че в училището се работи за личностното развитие на учениците и педагозите, като се толерира изявата на индивидуалността и интересите им. Това е една от причините за участието на педагогическия екип по проект „УСПЕХ” и проект „Твоят час”.

Популяризирането на постигнатите положителните резултати в тях, допринесе и за подкрепа на самочувствието и желанието на нашите ученици за многостранна изява и реализация, както в учебните часове, така и в извънкласни и извънучилищни дейности. Утвърди се и практиката училището да си партнира със сродни образователни институции от страните на ЕС.

Използвайки SWOT-анализа следва да посочим, че насочването и мотивирането на учениците в техните изяви е съобразено с разнообразните им интереси във всички направления по програмата за извънкласни дейности на МОН. Все още недостатъчно утвърдени могат да се посочат изявите на наши ученици в областта на физиката, информационните технологии.

 

Ценности и приоритети в развитието:

·           Поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

·           Развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативно мислене;

·           Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение;

·           Интегриране на ученици със СОП и/или с хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане на целите;

·           Намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантното отношение към по-слабите и различните;

·           Прилагане на вътрешна система за формиращо оценяване и самооценяване; Сътрудничество между отделните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители;

·           Ефективно и толерантно педагогическо общуване;

·           Подобряване взаимодействието с Училищното настоятелство и утвърждаването му като орган, подпомагащ цялостната образователно-възпитателна работа в училището.

 

Глобална цел на стратегията

Повишаване качеството на образователния процес чрез:

·           засилена общообразователна подготовка и чуждоезиково обучение;

·           широко приложение и ефективно използване на информационните технологии в образователия процес;

·           формиране у учениците на компетентности и умения за практическо приложение на наученото;

·           мотивиране на педагогическите специалисти за повишаване на професионалните им умения;

·           подобряване условията на учене и труд;

·           осигуряване на подходящо образование и достъпна среда за нуждаещите се ученици;

·           осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

 

Основните цели на предучилищното и училищното образование в ОУ „Бачо Киро” са:

·           Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

·           Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

·           Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

·           Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

·           Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

·           Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

·           Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

·           Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

·           Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

·           Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

·           Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

·           Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

 

V. Водещи принципи при изпълнение на стратегията

Законосъобразност – съответствие на целите и на предлаганите дейности на законите и подзаконовите нормативни актове;

Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани страни;

Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, другите държавни институции и гражданското общество, на учителите и родителите;

Прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите – значимостта на проблема предполага висока степен на информираност на обществото;

Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията за изпълнение на стратегическите цели;

Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати;

Отчетност, мониторинг и контрол на реализацията на целия образователен процес, включваща в себе си анализ и оценка на постигнатите резултати;

Иновативност – разработване на нови подходи за равен достъп до качествено образование.

 

В резултат на съвместна работа с МОН и със собствени средства са модернизирани кабинетите по религия и двете компютърни зали. Училището разполага с два компютърни кабинета в конфигурация с принтери и скенер, свободен достъп до Интернет във всяка класна стая и кабинет. Приоритетна задача в това направление е осигуряването на образователния процес с нови софтуерни продукти. В резултат на участието в четири образователни проекта училището има изграден Бибилиотечно – информационен център за ползване от служители, учители и ученици, включващ: компютри, принтери, скенер, видеокамери, фотоапарат и факс апарат, апарати за ламиниране и подвързия. На всеки преподавател е закупен персонален компютър, а във всяка класна стая, където се води образователен учебен процес, е инсталиран плазмен монитор за презентационни дейности. Въпреки посоченото, в специализираните кабинети и работилници материалната и дидактическа база се нуждае от осъвременяване и модернизиране. Със съдействието на Община Велико Търново в училището е изградена стационарна уредба, чрез която се съобщават важни събития за училището и дейността в него. Във всяка класна стая има озвучително тяло, посредством което информацията достига до обучаемите.

Училището е снабдено с необходимата задължителна документация. Ежедневно тя се съхранява в специални метални шкафове.

Училището е общинско и е на делегиран бюджет. Ежегодно финансовата година приключва без задължения по отношение на материалната издръжка и Фонд „Работна заплата”. Изпълнението на бюджета се извършва в рамките на оптимални икономии. В резултат на това със средства от преходните остатъци в училището е в ход изпълнението на проект за реновиране и облагородяване на училищния двор. Със средства на училището и със съдействието на родителската общност бе разработен архитектурно-строителен план, следствие на който са изградени на кътове за отдих, лекоатлетическа писта, класна стая на открито, а от началото на учебната 2016/2017 година в експлоатация бе пусната и модерна детска площадка.

Проектът стартира през 2013 година с официалното откриване на новия образователен център – „Класна стая на открито”. Тя е разположена в двора  на училището и е изградена изцяло от естествени материали. Там се провеждат часове по домашен бит и техника, рисуване, музика, биология и химия.

През 2014 г. ОУ „Бачо Киро” изненада своите ученици с фитнес площадка на открито. Спортният кът е разположен в южния двор на училището. Оборудван е с четири фитнес уреда и две тенис маси, които са на разположение за децата. До самата площадката се намира и лекоатлетическата писта. Фитнес площадката се простира на площ от 56 м2 и е покрита със специална ударопоемаща настилка. Изградена е подпорна стена и декоративна дървена ограда, за да не се свлича пръста от парка върху площадката. Лекоатлетическакта писта е с четири коридора и е дълга 60 м. За удобство на учениците е покрита с изкуствена трева. Към нея има и пясъчник за дълъг скок.

Независимо, че училището е общинска собственост ръководството подкрепя и осигурява възможности за отдаване под наем на различни помещения за спортни дейности, за ученическо хранене, за обучение.

Училището е разположено в един от благоустроените жилищни квартали на града. В близост до него са 2 детски градини, 5 средни училища и гимназии, спортен комплекс „Ивайло”, ДКС „Васил Левски”, Регионалната здравна инспекция и Европейски информационен център – Велико Търново. Удобни транспортни връзки позволяват да се използва базата на Исторически музей – В. Търново, РНБ „П. Р. Славейков”, информационните центрове на ВТУ, РПЦ и РИОСВ. Тези институции са и наши реални партньори в образователно-възпитателните дейности и дейностите по проекти.

Анкетните проучвания сред родителите показват благоприятна и подкрепяща семейна среда. Преобладават родителите със средно и над средното образование. Значителна част от тях са заети в сферата на частния бизнес, работят като банкови и медицински служители, а други са преподаватели от ВТУ, НВУ и средни училища. По-голяма част от семействата разполагат със собствени жилища. Единични са случаите на безработни родители. От социално слаби семейства са около 9 % от учениците. В семейства с 1 родител се отглеждат около 25 % от децата. В сравнение с други години тенденцията, децата да живеят в непълноценна семейна среда, се увеличава.

Още през 2001 година Училищното настоятелство при ОУ „Бачо Киро” е регистрирано по ЗЮЛНЦ. Работи по устав и годишен план-програма. Управителният съвет  работи активно в подкрепа и съдействие на училищни и извънкласни дейности и инициативи: отбелязване на годишнини; дарителски акции; рекламни инициативи и др. Съществен е приносът им при реализиране на следните проекти: „Благоустрояване на училищния двор и изграждане на малък параклис към ОУ „Бачо Киро”; Международна инициатива по програма „Младежта в действие” - „И тук, и там” и др. Изцяло с тяхно съдействие е закупено и инсталирано видео наблюдение в коридорите на училището. Освен традиционните родителски срещи и „Ден на родителя в І клас”, родителската общност при ОУ „Бачо Киро” е съпричастна и се включва в редица от образователно-възпитателните дейности по здравно възпитание, екология, туризъм и спорт, превенция на насилието, тренинги, дарителски акции, дейности по патронния празник на училището и т.н.

Своето ефективно функциониране училището утвърждава и чрез взаимоотношения на партньорство с РНБ „П. Р. Славейков, Издателство „ПАН ВТ”, Европейски информационен център, РПЦ, РИМ, РЗИ, РИОСВ, ТД „Трапезица 1902”, Издателство „Юнион прес”, ДА за закрила на детето, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и много други. От 2011 година училището е член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България. Голяма част от учителите се включват със свои ученици в партньорски дейности с тях, а през февруари 2017 г. издателство КЛЕТ България организира Регионални Кеймбридж Дни в цялата страна, по време на които, участниците имаха възможността да се срещнат с известения методист от Кеймбридж Юнивърсити Прес Питър Холи. ОУ „Бачо Киро” бе домакин на срещата на учителите по английски език от област Велико Търново с гост-лектора.

Нашият приоритет е насочен към това да подготвим бъдещите граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание.

v   Приоритетно направление I.

Утвърждаване на училището като институция, научно, културно, информационно и спортно средище.

v   Приоритетно направление II.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището.

 

 

v   Приоритетно направление III.

 

 

v   Приоритетно направление IV.

 

 

 

 

v   Приоритетно направление V.

 

 

 

v   Приоритетно направление VI.

 

 

 

 

v   Приоритетно направление VII.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.

 

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”.

 

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.

 

Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общността, НПО и всички участници в образователния процес, съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗПУО.

 

Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.

 

v   Приоритетно направление VIII.

 

Участие в национални и европейски програми и проекти.

 

 

 

 

VI. Цели

Развитие качеството на образователния продукт за утвърждаване на ОУ „Бачо Киро” като водеща образователна структура и фактор от съвременната социокултурна среда, осигуряващ на основата на традициите и постиженията модерно и културно образование.

 

 

Стратегически цели и очаквани резултати

Като водеща образователна структура и фактор на съвременната социокултурна среда се набляга върху следните приоритетни направления:

·           Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС;

·           Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;

·           Създаване на мотивация за учене и среда, в която образованието се приема за ценност;

·           Осигуряване на качествен образователен процес за реализиране на целите  на учебните програми по български език и на първи и втори чужд език в I – VII клас, съобразно спецификата на обучение за съотвения етап;

·           Запазване и повишаване качеството на обучението по природни науки, математика и ИКТ в І – VІІ клас като приоритет на обучението в училище;

·           Активизиране на патриотичното и гражданско образование, като система от дейности за изграждане на устойчиви модели на поведение и действия за придобиване на умения за живот;

·           Разширяване участието на училището и неговите структури като координатори и партньори в образователни проекти;

·           Превръщане здравното образование, здравословния начин на живот, спорта, туризма и изкуството, в т.ч. и интеграцията на деца със СОП, в приоритетно направление на образователния продукт;

 

Очаквани резултати

·           Висок имидж;

·           Оптимална организация на управлението;

·           Реализиране на иновациите;

·           Личностно ориентирани принципи;

·           Функционално-културологични принципи;

·           Дейностно-ориентирани принципи;

·           Икономичност и ефективност при реализиране на ресурсите;

 

Принципи за определяне на стратегическите цели

·           Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове;

·           Всеобхватност – училищните политики да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС;

·           Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни;

·           Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на изготвянето на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране;

 

VII. Дейности за постигане на целите

7.1.

7.1.1.     Изготвяне и утвърждаване на цялостната концепция за провеждане на образователния процес – учебен план, програми, Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс на общността, Стратегия за развитие на училището за периода 2016/2017 год., планиране на методическа и квалификационна дейност.

7.1.2.     Популяризиране на положителните резултати от реализиране на обучението по роден език и чуждо езиковото обучение в І – VІІ клас под формата на ЗУЧ, ФУЧ – съобразно учебния план за съответния клас и създаване на подходяща организация за утвърждаването им.

7.1.3.     Създаване на условия за осигуряване на качествен учебен процес за реализиране целите на учебните програми по роден, първи и втори чужд език (ЗУЧ, ФУЧ ) в І – VІІ клас, съобразно спецификата на обучение за съответния образователен етап и форма на обучение.

                                                                                       Срок: постоянен

                                                                                       Отг. Вл. Николов, В. Найденова

7.1.4.     Споделяне и популяризиране на добри образователни практики по чуждо езиково обучение в МО и пред родителската общност.

                                                                                       Срок: м. април-май 2017 г.

                                                                                       Отг. Е. Чергиланова, М. Чешмеджиева

7.1.5.     Включване на учителите по БЕЛ и чужд език във форми за повишаване на квалификацията.

                                                                         Срок: постоянен

                                                                       Отг. В. Найденова, Е. Чергиланова, Ст. Стоянова

7.1.6.     Актуализиране на набора от информационни материали по роден език и чуждо езиково обучение в методическия кабинет и библиотечно-информационния център на училището.

                                                                                                               Срок: постоянен

                                                                                                               Отг. Председатели на МО

7.1.7.     Мониторинг на дейностите по реализиране на обучението по роден език, първи и втори чужд език – ЗУЧ и ФУЧ в І – VІІ клас и периодичен анализ на силните и слаби страни.

                                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                                 Отг. В. Николов и зам.-директори

7.1.8.     Представяне на информация за възможностите на учебните планове за съответния клас и програмите за обучение по чужд език – ЗУЧ и ФУЧ пред УН и родителите.

                                                                                          Срок: м. май

                                                                                          Отг. Зам. д-ри и класни ръководители

7.1.9.     Проучване на възможностите и сформиране на групи ЗУЧ по първи чужд език в І клас.

                                                                                                                           Срок: септември

                                                                                                                           Отг. В. Найденова

7.1.10.   Утвърждаване в училищните учебни планове на обучението по първи и втори чужд език за съответния клас.

                                                                                               Срок: септември 2017 – май 2018 г.

                                                                                               Отг. В. Николов

7.2.

7.2.1.     Своевременно информиране и създаване на условия за запознаване с новостите в учебните програми по природни науки, математика и ИКТ ІІІ – VІI клас.

                                                                            Срок: постоянен

                                                                            Отг. И. Гайдарова, М. Кокаланова, Н. Тодоров

7.2.2.     Споделяне на добри образователни практики, проучване и внедряване на върховите постижения в методиката на преподаването по природни науки, математика и ИКТ в МО.

                                                                                Срок: постоянен

                                                                                Отг. Н. Тодоров, С. Стоянова, Р. Христова

7.2.3.     Осигуряване на информация, достъп и своевременно представяне на нови обучителни софтуерни продукти, както и участие в подходящи квалификационни форми на педагогическия персонал, преподаващ по програмите на природните науки, математика и ИКТ ІІІ – VІI клас

                                                                            Срок: постоянен.

                                                                            Отг. Н. Тодоров, И. Гайдарова, М. Кокаланова

7.2.4.     Предоставяне на възможности за специализирана подготовка и квалификацията на учителите, преподаващи по системата на интегративния подход ИКТ, във всяка една от съответните културно-образователни области, застъпени в учебните планове на училището.

                                                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                                                      Отг. Главни учители

7.2.5.     Утвърждаване и регламентиране на добрите практики на системата за ползване на ИКТ-базата в училище. Проучване, извеждане и създаване на система за мотивиране участието на учениците в процеса на обучение по предметите от природо-математическия цикъл и ИКТ.

                                                                                                   Срок: м. октомври 2016 – 2020 г.

                                                                                               Отг. Е. Чергиланова, В. Найденова

7.2.6.     Осъществяване на постоянен мониторинг на дейностите по прилагане на ИКТ в обучението и периодичен анализ на силните и слаби страни.

                                                                                                                             Срок: постоянен

                                                                                                                             Отг. Вл. Николов

7.2.7.     Предоставяне на добри практики по отношение на възможностите за последващо реализиране в областта на природните науки, математика и ИКТ, чрез представяне на спецификата на работа във водещи производствени компании в т.ч. водещи производители на софтуер в България.

                                                                                                       Срок: м. юни 2016 г. – 2020 г.

                                                                                                       Отг. Вл. Николов, Д. Стоянова

7.3.

7.3.1.     Изготвяне от експертен съвет и структуриране на програма от дейности за активизиране на патриотичното и гражданско образование, като система от дейности за изграждане на устойчиви модели на поведение и действия за придобиване на умения за живот;

Ø   придобиване на знания и компетенции за активно участие в гражданското общество;

Ø   осигуряване на достъп до информация за разширяване на личностните и социалните възможности на учениците – ценности и нагласи, избори в морален контекст, действия и поведения в рискови ситуации, решаване на конфликти, постигане на консенсус, комуникации и взаимодействие;

Ø   създаване на условия за включване в образователната практика на  модерни методи и техники за проява на гражданско и патриотично поведение.

Ø   приобщаване на родителската общност и непедагогическите фактори за реализиране целите на патриотичното и гражданското образование.

                                                                            Срок: постоянен

                                                                         Отг. В. Найденова, Е. Чергиланова, Д. Стоянова

7.3.2.     Популяризиране на дейностите по реализация на образователните проекти по секторна програма „Коменски”, „Младежта в действие” и новата програма на ЕК „Еразъм+” и продължаване на дейностите по приобщаване на училището към идеята за европейска интеграция. Поддържане и взаимодействие между формираните екипи от учители и родители за работа по училищните проекти.

                                                                            Срок: май 2016 – юни 2020 г.

                                                                            Отг. Вл. Николов, Н. Дончева, Е. Чергиланова

7.3.3.     Споделяне на добри практики и резултати от участие в семинари и тренинги по теми свързани с: „Групова работа”, „Екипна работа”, „Интерактивни техники и методи”, „Актуализация и модернизация на възпитателната работа в училище”.

                                                                                Срок: м. октомври 2016 г. – м. април 2020 г.

                                                                                Отг. С. Стоянова, И. Иванов

7.3.4.     Проучване интересите на учениците и сформиране на  постоянно действащи театрална, танцова и музикална фолклорни групи.

                                                                                                                             Срок: май 2017 г.

           Отг. Д. Стоянова

7.4.

7.4.1.     Създаване на условия за поддържане на общо училищните норми, правила и стандарти, утвърждаващи здравното образование, здравословен начин на живот, спортуването, туризма и изкуството в т.ч. и интеграцията на деца със СОП в приоритетно направление на образователния продукт;

                                                                            Срок: м. ноември 2017 г.

                                                                       Отг. В. Найденова, И. Иванов, м.с. П. Стефанова

7.4.2.     Развитие и подкрепа на позитивен общо училищен климат, като фактор за утвърждаване и развитие на процеса на ограничаване на рисковото поведение.

                                                                            Срок: постоянен

                                                                       Отг. Вл. Николов, В. Найденова, Е. Чергиланова

7.4.3.     Създаване на предпоставки за запазване на добрите традиции в развитието на спорта и туризма като превенция за:

Ø   фактори на здравословния начин на живот;

Ø   ограничаване на рисковото агресивно поведение;

Ø   превенция на злоупотребата с психоактивни вещества;

Ø   развитие на комуникативните умения;

                                                                            Срок: постоянен

                                                                            Отг. П. Моллова, И. Иванов, кл. ръководители

7.4.4.     Мониторинг и оценяване на процеса на ограничаване на рисковото поведение и резултатите от него.

                                                                                                                             Срок: постоянен

                                                                                                                             Отг. Д. Стоянова

7.4.5.     Изграждане на училищна система за насърчаване на творческите заложби на учениците като средство за развитие на техните таланти и способности.

                                                                                                                             Срок: постоянен

                                                                                                                             Отг. Д. Стоянова

7.4.6.     Представяне пред учителите на концепцията за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.

                                                                                                               Срок: м. октомври 2014 г.

                                                                                                               Отг. Вл. Николов

7.4.7.     Запознаване с добри европейски практики във връзка с изпълнение на концепцията. Срещи и дискусии с представители на образователни и неправителствени  организации.

                                                                                                   Срок: м. ноември 2017 г.

                                                                                               Отг. В. Найденова, Е. Чергиланова

 

VIII. Финансиране на дейностите

·           Чрез средствата от бюджета на училището;

·           Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците и други класни и извънкласни инициативи;

·           Чрез кандидатстване по проекти;

·           Чрез дарения;

 

Дейности и финансиране на стратегията на ОУ „Бачо Киро”

Дейности

Финансиране

Срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостната концепция за провеждането на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием на I клас.

Делегиран бюджет

до 15 септември всяка година

2.

Обновяване и оборудване на компютърната техника; Закупуване на нови софтуерни продукти за компютърните кабинети за улесняване на работата на учениците.

Делегиран бюджет

2016 – 2018 г.

3.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт.

Делегиран бюджет

2016 – 2018 г.

4.

Проектиране и изграждане, оборудване – материално и техническо, на чуждо езикови кабинети за провеждане на занятия.

Делегиран бюджет

2016 – 2018 г.

5.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет

2016 – 2018 г.

6.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС

2016 – 2018 г.

7.

Участие в международни проекти – квалификационна и мобилна практика.

Европейски проекти

2016 – 2018 г.

8.

Изпълнение на проект „Енергийна ефективност”.

Европейски проект- структурни фондове

2016 – 2018 г.

9.

Обзавеждане на кабинети и лаборатории.

Делегиран бюджет

2016 – 2018 г.

10.

Участие на ученици в регионални и национални състезания и олимпиади.

Делегиран бюджет

2016 – 2018 г.

11.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в регионални и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет

всяка година

 

 

IX. Очаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности;

Настоящата стратегия за развитие на ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново е изработена и ще бъде реализирана на основанията на следните принципи, на които се базира модернизирането на българското образование:

·           личностно ориентирани принципи;

·           функционално-културологични принципи;

·           дейностно-ориентирани принципи;

·           икономичност и ефективност при разходването на ресурсите.

 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2017/2018 година.

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование.

На основата на тази стратегия всяка година училището изработва годишен план на дейностите с конкретни срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО-Велико Търново и Община Велико Търново.

X. Оценка за изпълението на стратегията

Измерването и отчитането на резултатите от дейностите по образователната дейност на учениците ще се извършва чрез оценка, базирана в системата АДМИН и на изготвената документация.

Оценката има за цел:

·           да следи напредъка в хода на изпълението на стратегията и програмите;

·           да спомага добрата осведоменост на заинтересованите страни (провеждане на родителски срещи, съобщения за медиите, официални писмени доклади);

·           да осигури една по-качествена база за отчетност;

 

XI. Приложения

 

 

 

                                                                                                        Директор:

                                                                                                                           /Владимир Николов/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

2016/2017 учебна година

Клас

Паралелка

Брой ученици

Подготвителна група

А

13

Подготвителна група

Б

17

Всичко

2

30

І

а

24

І

б

24

І

в

24

І

г

24

І

д

24

І

е

24

Всичко

6

144

ІІ

а

23

ІІ

б

23

ІІ

в

23

ІІ

г

23

ІІ

д

24

ІІ

е

23

Всичко

6

139

ІІІ

а

25

ІІІ

б

25

ІІІ

в

25

ІІІ

г

26

ІІІ

д

25

Всичко

5

126

ІV

а

24

ІV

б

20

ІV

в

22

ІV

г

25

ІV

д

23

Всичко

5

114

V

а

26

V

б

22

V

в

21

V

г

27

V

д

26

V

е

23

Всичко

6

145

а

17

б

21

в

26

г

23

д

21

е

20

Всичко

6

128

VІІ

а

24

VІІ

б

24

VІІ

в

18

VІІ

г

26

VІІ

д

20

VІІ

е

21

Всичко

6

133

ДГ/ПГ

2

30

Класове

40

929

Общо

42

959

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

2016/2017 учебна година

Клас

Паралелка

Брой ученици

 

всичко

момичета

Подготвителна група

А

13

3

Подготвителна група

Б

17

11

Всичко

2

30

14

І

а

24

8

І

б

24

8

І

в

24

9

І

г

24

12

І

д

24

11

І

е

24

8

Всичко

6

144

56

ІІ

а

23

10

ІІ

б

23

11

ІІ

в

23

10

ІІ

г

23

11

ІІ

д

24

12

ІІ

е

23

9

Всичко

6

139

63

ІІІ

а

25

11

ІІІ

б

25

14

ІІІ

в

25

17

ІІІ

г

26

17

ІІІ

д

25

9

Всичко

5

126

68

ІV

а

24

12

ІV

б

20

9

ІV

в

22

11

ІV

г

25

11

ІV

д

23

11

Всичко

5

114

54

V

а

26

16

V

б

22

10

V

в

21

9

V

г

27

16

V

д

26

14

V

е

23

11

Всичко

6

145

76

а

17

9

б

21

12

в

26

14

г

23

11

д

21

10

е

20

9

Всичко

6

128

65

VІІ

а

24

11

VІІ

б

24

9

VІІ

в

18

6

VІІ

г

26

13

VІІ

д

20

11

VІІ

е

21

9

Всичко

6

133

59

ДГ/ПГ

2

30

14

Класове

40

929

441

Общо

42

959

455