Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 541, 93 лв., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Целта на проента е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противадейства на риска от отпадане в ситуацията на обучение от разстояние. Дейностите са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.
ОУ „Бачо Киро“ се включи в Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 

 

Проект „ Образование за утрешния ден“

 
Проект No BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
 
През Декември 2019г. ОУ „Бачо Киро“ се включи в проект „Образование за утрешния ден“ с три клуба по интереси:
 
· „Технологиите- нашето бъдеще“ с група от 16 ученици от IV клас с ръководител Кристина Денчева
 
· „Рестарт“ с група от 15 ученици от IV клас с ръководител Игор Христов
 
· „ IT Skills” с група от 16 ученици от V-VI клас с ръководител Илка Гайдарова
 
Координатор" Организация и управление"- Владимир Николов- Директор
 
Експерт " Техническо и финансово изпълнение"- Емилия Коева- ст. счетоводител
 
http://riovt.org/wp-content/uploads/2020/02/proekt_OP-ObrazUtreDne_031219.pdf