Проект „ Образование за утрешния ден“

Проект No BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

През Декември 2019г. ОУ „Бачо Киро“ се включи в проект „Образование за утрешния ден“ с три клуба по интереси:

· „Технологиите- нашето бъдеще“ с група от 16 ученици от IV клас с ръководител Кристина Денчева

· „Рестарт“ с група от 15 ученици от IV клас с ръководител Игор Христов

· „ IT Skills” с група от 16 ученици от V-VI клас с ръководител Илка Гайдарова

Координатор" Организация и управление"- Владимир Николов- Директор

Експерт " Техническо и финансово изпълнение"- Емилия Коева- ст. счетоводител

http://riovt.org/wp-content/uploads/2020/02/proekt_OP-ObrazUtreDne_031219.pdf