родители

6.11.2019 г. 20:15:58

 

СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2019/2020 г.

за първи учебен срок

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а Д.Сутрова петък 12.00 - 12.35 104
1 б Кр. Кирчева понеделник 12.30 - 13.05 105
1 в П. Димитрова четвъртък 12.00 - 12.35 106
1 г М. Станева сряда 12.00 - 12.35 107
А. Николова сряда 12.00 - 12.35 108
2 а Н.Дончева вторник

07.05 -07-40

12.05 -12.40

207
2 б Д. Маринова вторник 12.05 - 12.40 208
2 в И. Стефанова вторник

07.05-07.40

12.05-12.40

209
2 г С.Тонкова вторник 12.05 - 12.40 210
2 д И. Мешеков вторник

07.05 -07.40

12.05 - 12.40

211
3 а П. Трендафилова понеделник 12.45 - 13.25 304
3 б М.Велчева сряда 12.45 - 13.25 305
3 в С. Симеонова четвъртък 12.05- 12.45 306
3 г Т. Кирилова четвъртък 12.05 - 12.45 307
3 д Г. Илчева вторник 12.05 - 12.45 301
4 а В. Колева петък 12.05 - 12.45 404
4 б Е. Витанов понеделник 07.10 - 07.50 405
4 в Д. Чоканова петък 12.05 - 12.45 406
4 г С. Стоянова понеделник 07.10 - 07.50  407
4 д Н.Янкова понеделник 07.10 - 07.50 408
4 е Кр. Стоянова вторник 07.10 - 07.50 409
         
ПГ" А" В. Петкова сряда 12.20 - 13.00 102
ПГ" Б" В. Костуркова сряда 17.30 - 18.10 102

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2019/2020 учебна година

за първи учебен срок

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  М. Чешмеджиева сряда 18.00 - 18.50 210
5 б  Т. Анчева сряда 18.10 - 18.50 408
5 в  Д. пенкова сряда 18.10 - 18.50 учит. стая
5 г Сл. Вълчева четвъртък 18.10 - 18.50 учит. стая
 5 д Н. Йорданова сряда 18.10 - 18.50 учит. стая
5 е Ед. Кендерян четвъртък 18.10 - 18.50 учит. стая
6 а Р. Христова сряда 18.10 - 18.50 213
6 б А. Димитрова сряда 18.10 - 18.50 404
6 в В. Михайлова вторник 12.20 - 13.00 учит. стая
6 г К. Стойчева четвъртък 18.10 - 18.50 406
6 д А. Миланов вторник 12.20 - 13.00 малък салон
7 а Р. Събева сряда 12.10 - 12.50 учит. стая
7 б Т. Стефанова вторник 18.10 - 18.50 208
7 в М. Кокаланова сряда 12.20 - 13.00 учит. стая
7 г Т. Попова сряда 18.10 - 18.50 407
7 д Б. Христова сряда 12.20 - 13.00 учит. стая
         
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2019/2020г.

 

   за първи учебен срок

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов четвъртък 18.10- 18.50 208  
2 Ел. Чергиланова понеделник 12.10 - 12.50 303  
3 Н.Тодоров понеделник 12.20 - 13.00 101 л.  
4 Г. Божкова петък 12.20 - 13.00 308  
5 Д. Пенкова четвъртък

12.20 - 13.00

 

302 д.

 

 
6 И. Гайдарова вторник 12.20 - 13.00 312  
7 Т. Попова четвъртък 18.10 - 18.50 407  
8 И. Белчева понеделник 12.10 - 12.50 302 д.  
9 М. Делиева сряда 12.10 - 12.50 Салон ФВС  
10 Р. Христова понеделник 12.10 - 12.50 213  
11  А. Димитрова четвъртък 12.10 - 12.50 406  
12 В. Михайлова  четвъртък 12.10 - 12.50 209  
13 К.Стойчева сряда 12.10- 12.50 ез. к-т 303  
14 А. Миланов вторник 11.30 - 12.10 Салон ФВС  
15  Т. Стефанова четвъртък 12.10 - 12.50 208  
16 М. Кокаланова петък 12.20 - 13.00 101 д.  
17 М. Тинчева петък 18.10 - 18.50 402  
18 Б. Христова понеделник 12.10 - 12.50 312  
19 Т. Анчева петък 12.10 - 12.50 408  
20 Сл. Вълчева понеделник 12.10 - 12.50 302 л  
21 Ед. Кендерян петък 12.10 - 12.50 412  
22 М. Чешмеджиева понеделник 12.10 - 12.50 210.  
23 И. Янкова четвъртък 12.20 - 13.00 305  
24 Н. Йорданова четвъртък 12.10 - 12.50 405  
25 Р. Събева вторник 12.10 - 12.50 114  
           
           
           
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2019/2020г.

за първи учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а Д.Сутрова петък 11.20 - 11.55 104  
1 б Кр. Кирчева петък 11.20 - 11.55 105  
1 в П. Димитрова сряда 11.20 - 11.55 106  
1 г М. Станева вторник 11.20 - 11.55 107  
1 д А. Николова петък 11.20 - 11.55 108  
2 а Н. Дончева четвъртък 11.20 - 11.55 207  
2 б Д.Маринова четвъртък 11.20 - 11.55 208  
2 в И.Стефанова четвъртък 11.20 - 11.55 209  
2 г С.Тонкова петък 11.20 - 11.55 210  
2 д И. Мешеков четвъртък 11.20 - 11.55 211  
3 а П. Трендафилова петък 12.05 - 12.45 304  
3 б М.Велчева четвъртък 12.05 - 12.45 302 л.  
3 в С. Симеонова петък 12.05 - 12.45 306  
3 г Т.Кирилова петък 12.05 - 12.45 307  
3 д Г. Илчева сряда 13.00 - 13.40 301  
4 а В.Колева четвъртък 12.05 - 12.45 404  
4 б Е. Витанов петък 12.05- 12.45 405  
4 в Д. Чоканова сряда 12.05 - 12.45 406  
4 г С.Стоянова четвъртък 12.05 - 12.45 407  
4 д Н.Янкова вторник 12.05 - 12.45 408  
4 е Кр. Стоянова петък 12.05 - 12.45 407  
АЕ С. Недева вторник 12.05 - 13.20 412  
АЕ И. Пенчева понеделник 13.00 - 13.40 303  
АЕ К. Геновска петък 12.05 - 12.45 302 ляво  
ИИ В. Найденова сряда 12.05 - 12.45 205  
ИИ Е. Чергеланова сряда 12.05 - 12.45 205  
           

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2019/2020 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2019/2020 учебна година

за периода 16.09.2019г. -04.02.2020 г.

 

име ден от седмицата      
1 Стефка Стоянова-  главен учител начален етап петък
2 Ирена Пенчева -главен учител начален етап понеделник
3 Антоанета Димитрова- главен учител прогимназиален етап понеделник
4 Венета Михайлова- главен учител прогимназиален етап сряда

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2019/2020 учебна година

втори учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
         
         
1 ГЦОУД 1 Габриела Николова вторник 17.30 - 18.05 104
1 ГЦОУД 2 Александрина Христова вторник 17.30 - 18.05 105
1 ГЦОУД 3 Милена Илиева вторник 17.30 - 18.05 107
1 ГЦОУД 4 Десислава Филипова вторник 17.30 - 18.05 108
2 ГЦОУД 1 Цветелина Трифонова вторник 17.30 -18.05 207
2 ГЦОУД 2 Нина Василева вторник 17.30 - 18.05 106
2 ГЦОУД 3 Боряна Данчева вторник 17.30 - 18.05 110 л.
2 ГЦОУД 4 Габриела Начева вторник 17.30 - 18.05 211
3 ГЦОУД 1 Стефани Стоянова вторник 17.30 - 18.05 110 д.
3 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова вторник 17.30 - 18.05 111
3ГЦОУД  3 десислава Кирилова вторник 17.30 - 18.05 113л.
3ГЦОУД  4 Диана Стефанова вторник 17.30 - 18.05 406
4 ГЦОУД 1 Кристина Денчева вторник 17.30 - 18.05 309
4 ГЦОУД 2 Игор Христов вторник 17.30 - 18.05 310
4 ГЦОУД 3 П. Моллова вторник 17.30 - 18.05 113д.

 

Забележка:

В ден, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час от другата смяна и ДКРУ се провеждат с учениците, ще се ползват: актова зала, библиотечно-информационен център, класна стая на открито, а за среща с родители – и учителска стая.