Прием

3.4.2017 г. 11:51:28

Училищни учебни планове за учебната 2017/2018 година

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Община Велико Търново е изготвила Наредба за приема на учениците в I клас, приета с Решение № 543 и Решение № 544 от 23.02.2017 г. и влязла в сила на 28.03.2017 г.

По силата на това обстоятелство е необходимо в срок до 31.03.2017 г. Директорът е длъжен да приведе организационните дейности по приемане на документи и записването на подлежащите за обучение в I клас през учебната 2017/2018 година ученици в съответствие с изискванията, произтичащи от Наредбата.

В Наредбата са определени критериите, по които ще се извършва приема на учениците в I клас. Определен е принадлежащия на всяко училище район, от който с преимущество ще се записват учениците в съответното училище, според адресната регистрация на техните родители, непроменена след 01.01.2017 г. Определен е графика, по който ще се извършва класирането и записването на учениците на I-во, II-ро и III-то класиране. Запазено е правото на избор на училище в случай, че са останали свободни или незаети след II-ро класиране места.

Във връзка с гореизложеното, ви уведомявам, че е необходимо всеки родител да подаде ново заявление за участие в прием и класиране на детето му за първи клас за учебната 2017/2018 година, както следва:

1. Внимателно да се запознае с документацията, която публикуваме в сайта на училището относно организацията на кампанията.

2. Да се осигурят и представят в училището като приложение към новото заявление, съответно на Наредбата, необходимите документи: адресна регистрация, служебна бележка за месторабота на единия родител и др. /Описани в Приложение № 10 към чл. 16 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново/

3. Каним всички родители, подали или имащи желание да подадат заявление за участие в класиране за прием в първи клас, на родителска среща на 23.03.2017 г. от 18:00 часа в Актовата зала на училището. На срещата ще бъдат направени допълнителни разяснения относно приема на първокласниците:

- график и работно време на центъра за прием на новите заявления; - училищен учебен план;

- целодневна организация на учебния ден в училището и др.

- други разяснения и отговори на въпроси на родители.

Присъствието на срещата на родител, желаещ детето му да участва в класиране за прием в първи клас в ОУ „Бачо Киро” за учебната 2017/2018 година е наложително.

Подаването на новия формуляр-заявление с приложените към него документи, посочени в Наредбата, може да се извърши в обявения график в канцеларията на училището в срок до 01.06.2017 г.

Директор: Владимир Николов

1. Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново
2. Приложение 5
3. Схема на системата за прием в първи клас в училищата на територията на гр. Велико Търново
4. Списък на децата, които следва да постъпят в първи клас в района на ОУ "Бачо Киро"
5. Карта ОУ "Бачо Киро"
6. Решение Наредба - прием в първи клас
7. Приложение N9 - заявление за участие в класиране за прием в първи клас
8. Приложение N11 - заявление за вписване

 

ЗАПОВЕД

№ 211

16.03.2017 година

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 19,  ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 44 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Велико Търново от 11.01.2017 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Отмяням Заповед № 16/28.09.2016 година.

2. Определям комисия по осъществяване план-приема в първи клас за учебната 2017/2018 г., както следва:

Председател: Мила Цонкова Велчева – зам.-директор по учебната дейност

Членове: Елеонора Николова Чергиланова – зам.-директор по учебната дейност

 Стефка Тодорова Стоянова – главен учител

 Валентина Михайлова Найденова – председател на МО

3. График по осъществяване на дейностите по приема:

3.1. Прием на документите за участие в класиране – от 27.03.2017 г. – до 01.06.2017 г.

3.2. Класиране на подадените заявления– от 02.06.2017 г. -  до 05.06.2017 г.

3.3. Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране – на 06.06.2017 г.

3.4. Записване на децата след първо класиране – на 07.06 и 08.06.2017 г. с:

-  оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/.

- копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.

3.5. Обявяване на свободните места след първо класиране – на 09.06.2017 г.

3.6. Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – на 12.06 и 13.06.2017 г.

3.7. Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 14.06.2017 г. Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2017 г.

4. Определям място и време за подаване от родителите на документите за участие в класиране за първи клас:

- етаж 2-ри, стая № 202 /канцелария/

- всеки работен ден - от 8.00 ч. до 18.00 ч.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да бъде предоставено за информация на заинтересованите лица, чрез поставяне на входа и в сайта на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М. Велчева – зам.-директор по учебната дейност.                                 

 

                                                                                         

                                                                                          ДИРЕКТОР:

                                                                                                                (В. Николов)

Приложение № 10 към чл. 6

 

Критерии

ТОЧКИ

Документи, доказващи критериите

1

ОБЩИ КРИТЕРИИ

18

 

1.1.

Близост до училището по настоящ адрес от адресната регистрация

7

Документо от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2.

Брат и/или сестра, записани в същото училище

5

Проверка от комисията при записване на детето

1.3.

Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверение за завършена подготвителна група (копия)

1.4.

Месторабота на родител в района на училището (ползва се само за един от родителите)

2

Служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх. №, адрес на месторабота, мокър печат и подпис

2

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

16

 

2.1.

Деца със СОП (специални образователни потребности) – до три деца в паралелка

5

Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП

2.2.

Деца с трайни увреждания над 50%

3

Протокол на ЛК (копие) или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие)

2.3.

Деца без родители

5

 

2.3.1.

Дете сирак*

4

Акт/актове за смърт на родители (копия)

2.3.2.

Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

1

Удостоверение за раждане (копие) за доказване на неизвестен родител или копие от решението на съда за отнетите родителски права

2.4.

Деца, чийто родител/и или настойник/ци е/са инвалид/и със загубена работоспособност над 50%

1

Решение на ТЕЛК / НЕЛК за родителя (копие)

2.5.

Деца от социални заведения

2

Служебна бележка от ръководителя на социалното заведение

3

КРИТЕРИЙ, ИЗБРАН ОТ УЧИЛИЩЕТО

6

 

3.1.

Заявено писмено желание за изучаване на чужд език от Раздел Б на одобрения от ПС училищен учебен план – Английски език

6

Заявено писмено желание

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

40

 

 

Забележка:  На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

Списък на улиците от принадлежащия район на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново, валиден за приема на учениците, подлежащи на обучение през учебната 2017/2018 година

 

Улица Име

от номер до номер

ул. „Ален мак”

цялата

ул. „Ангел Кънчев”

цялата

ул. „Баба Мота”

цялата

ул. „Бойчо Войвода”

цялата

ул. „България”

от 15 - 39

ул. „Васил Златарски”

цялата

ул. „Велики Преслав”

цялата

ул. „Ильо Войвода”

цялата

ул. „Йоновка”

цялата

ул. „Йордан Кулелиев”

цялата

ул. „Краков”

от 2 - 12

ул. „Магистрална”

от 6 - 10

ул. „Мизия”

цялата

ул. „Момина крепост”

цялата

бул. „Никола Габровски”

от 29 - 55 и от 32 - 58

ул. „Ниш”

цялата

ул. „Охрид”

цялата

ул. „Плиска”

цялата

ул. „Славянска”

от 4, 8, 10, 12

ул. „Тодор Балина”

от 2-20 и от 9-25, 9А, 9Б, 11А, 11Б

ул. „Трети март”

цялата

ул. „Филип Тотю”

до № 3-19 и 20, 24

ул. „Слънце”

цялата

 

 

Забележка: Изготвен на основание Наредба на Общински съвет на град Велико Търново, приета с Решение но Обищински съвет по предложение на Кмета на Община Велико Търново от 11.01.2017 г., съгласно Раздел I, чл. 3, ал. 1 и Раздел II, чл. 5, ал. 1, 3 и 4 от Наредбата.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 10.10.2016 г. – 31.05.2017 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро, етаж втори, кабинет 205, (зам.-директори)

1.3. Работно време на центъра за прием на документи:

- сутрин 7.30 – 13.00 ч.

- следобяд 14.00 – 18.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

• Заявление – декларация (по образец на училището)

• Копие на Удостоверението за раждане на детето

• Оригинал на Удостоверението за раждане (за сверка)

• Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 2017/2018 година навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2017 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТОВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2017 Г.

- 02.06.2017 г., 17.00 ч. (на входа и в сайта на училището).

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- В началото на м. септември 2017 г., покана за чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 13 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро”, гр. В. Търново:

В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 или 6 год. в годината, в която постъпват за обучение, със заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

Заповед №26/05.10.2016г.