Полезна информация за кандидатстване след VII клас

15.6.2017 г. 15:11:22

Г Р А Ф И К

на комисиите за прием на документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година

 

дата

време

комисия

стая №

16.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Светлана Симеонова

Александрина Христова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Татяна Кирилова

Диана Стефанова

101

16.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Кремена Стоянова

Десислава Декова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Славена Вълчева

Поля Трендафилова

101

16.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Нина Чинтулова

Ваня Костуркова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Габриела Начева

Марияна Делиева

101

 

 

 

 

19.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Габриела Начева

Марияна Делиева

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Светлана Симеонова

Александрина Христова

101

19.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Славена Вълчева

Поля Трендафилова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Татяна Кирилова

Десислава Декова

101

19.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Нина Чинтулова

Ваня Костуркова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Кремена Стоянова

Диана Стефанова

101

 

 

 

 

20.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Светлана Симеонова

Александрина Христова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Габриела Начева

Марияна Делиева

101

20.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Татяна Кирилова

Десислава Декова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Славена Вълчева

Поля Трендафилова

101

20.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Диана Стефанова

Кремена Стоянова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Нина Чинтулова

Ваня Костуркова

101

 

 

 

 

21.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Габриела Начева

Марияна Делиева

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Светлана Симеонова

Александрина Христова

101

21.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Славена Вълчева

Поля Трендафилова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Татяна Кирилова

Десислава Декова

101

21.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Нина Чинтулова

Ваня Костуркова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Кремена Стоянова

Диана Стефанова

101

 

 

 

 

22.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Светлана Симеонова

Александрина Христова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Габриела Начева

Марияна Делиева

101

22.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Татяна Кирилова

Десислава Декова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Славена Вълчева

Поля Трендафилова

101

22.06.2017 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Диана Стефанова

Кремена Стоянова

101

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Нина Чинтулова

Ваня Костуркова

101

 

 

 

 

Моля всички, подаващи документи за класиране след завършен VII-ми клас, да се информират предварително дали за посочената от тях специалност се изисква медицинска бележка и да се снабдят с нея!!! Ако кандидатствате за паралелки или за специалност, за които се изисква медицинско удостоверение, моля още при влизането си при комисията за записване да заявите това и да представите документа за сканиране и качване в електронната система.

 

С уважение,

Владимир Николов

директор на ОУ „Бачо Киро”

гр. Велико Търново

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 27.06.2017 г. Първият етап на записване  е от 28.06. до 30.06.2017 г. На първия етап на класирането, ако ученикът харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише. 

 Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. 

 Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от него паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават никакви документи.

 Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 4.07.2017 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок 5.–7.07.2017 г. 

 За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се (или отписали се от училището, в което са приети на второ класиране) ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране  (за разлика от първо към второ класиране, при което или се запазва мястото или се преминава в паралелка от по-предно желаниe, при спазване на условията посочени по-горе в текста). Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  10.07.2017 г.

 Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 11.–13.07.2017 г.

 До 17.07.2017 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е от 18. до 19.07.2017 г.

 Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 21.07.2017 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗАЛАТА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПОДГОТВИЛИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

1.          КСЕРОКОПИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

 

2.          КСЕРОКОПИЕ ОТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС;

 

3.          МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО /НЕОБХОДИМО Е  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА/.

 

1.  Всеки седмокласник може онлайн (https://priem.mon.bg) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

 

2.  За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

 

3.  Кандидат, отишъл в училище-гнездо в която и да е област може да подаде (чрез входящ номер) заявление само за училищата в тази област.

 

4.  За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област (т.3).