Твоят час

1.5.2018 г. 22:10:44

АНКЕТНА КАРТА
ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zD0VmZ6vT0S8ZToC8QVaHK3prFP_mrBOln8qZlzT-A5UMDdWN0RYODk2MEo3Nk5DVVRDSDIyNElUUS4u


Групата по математика от 6 клас "Елементарна математика"- ръководител Денка Пенкова

  

 

Група по интереси „По-грамотни заедно”-ръководител В. Михайлова


Целта на групата е да развива езиковите и литературните компетентности на учениците, а също и да насърчава опитите им за лично творчество. В тази връзка бяха проведени различни дейности и мероприятия. Участниците в клуба се запознаха с творчеството на съвременни български автори и изготвиха табла, представяйки своя любим автор. Част от работата на „По-грамотни заедно” е и включване в различни мероприятия, свързани с извънкласното четене. В началото на годината  учениците от групата взеха участие в организацията на инициативата на Регионална библиотека -„Голямото четене”. У подрастващите се изгражда естетическо отношение към българската литература, нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, художествен усет и вкус към народното творчество.


Група по интереси „С любов към книгата”- ръководител В.Михайлова
Групата по интереси „С любов към книгата” цели подобряване езиковата култура на учениците, повишаване на четивните  им умения и стимулиране на извънкласното четене. Основен фокус на работата през годината е успешно представяне на седмокласниците на НВО. Работата на групата включва решаването на многобройни езикови задачи от различен тип, с които се затвърждават и доразвиват знания и умения, придобивани в часовете по БЕЛ. Учениците се учат да анализират езика на художествената литература и да осмислят посланието, заложено в нея, да открояват мястото на творбата в контекста на дадения период въз основа на овладени методологически умения и ключови знания за общия художествен и литературен процес и за основни литературни понятия, факти и явления.


Група за обучителни затруднения „Езикова работилница”- ръководител В. Михайлова
Основна цел при създаването на „Езикова работилница” бе да се даде възможност на ученици, срещнали трудности както при овладяване на граматиката, така при прилагане на  езиковите норми, да подобрят своите знания и усъвършенстват своите умения по роден език.  Чрез дейностите в групата се насърчава изграждане на положителна нагласа у учениците към българския език и към литературата, стимулира се личното творчество.

 

  

Група " Еврика"- ръководител Илка Гайдарова

В група "Еврика" си поставихме целта учениците да попълнят пропуските си и да повишат нивото на знанията си по математика в 7-ми клас. Благодарение на участието си в дейностите на групата учениците повишиха успеха си. Учениците придобиха умения за решаване на задачи от учебния материал за задължителна подготовка, както и по формат PISA. Учениците изградиха умения за решаване на тестове.
При групи "Евклид" и "Ератостен" целта на заниманията е учениците да повишат нивото на подготовката си по математика, да придобият умения за решаване на тестове със задачи от учебния материал за задължителна подготовка, както и по формат PISA. Дейнотта на групата включи провеждането на пробни изпити по математика за НВО. Участниците повишиха знанията си по математика, както и нивото на логическото си мислене. Учениците, съвместно с родител, изготвят различни проекти и презентации по математика, свързани с изучаването на факти и връзки между обекти.
Заниманията в групите по математика протичат във форма близка до учебен час. Учениците работят по поставените им задачи самостоятелно и в групи, като резултатите се обсъждат и се обясняват неяснотите в процеса на решаването им.Клуб " Питагорейчета"- ръководител Галина Илчева

Група за занимания по интереси "Питагорейчета". Целта на групата е чрез използването на интерактивните методи и предимството на информационно-комуникационните технологии с учениците да се работи за постигане на развитие на умствените способности, критичното и творческото мислене и положително мотивирана изява в областта на математиката.

Чрез участието си в групата у децата нарасна интересът към математиката и се създаде първоначална представа за всеобхватното ѝ приложение в живота. Дейността на групата включи проектни изработки, експерименти, рециклиране, творчески изяви - индивидуално, екипно и съвместно с родители. Учениците повишиха знанието си за съотношение и пропорции, въздушна тяга, логически задачи.

 

 

         

          

   

 

 

Клуб по спортно ориентиране“ С карта и компас‘- 3 „г“ клас, с ръководител- М. Станева

Основната цел на клуба  е популяризиране на спортното ориентиране сред  децата от класа   и създаване на група за начално обучение в спортно-техническите  умения на ориентирането като спорт, който не е включен в учебните програми на МОН.  Групата работи вече втора година, като уменията за работата с карта, компас  и ориентиране в градски и планински местности се надгражда с помощта на родители - дългогодишни състезатели и по- големи ученици, настоящи състезатели в месния клуб“ Трапезица 1954“.Изградена беше  всестранна двигателна активност на децата и осмисляне на свободното им време. Създадени бяха  навици  към спорт и спортни занимания, с цел тяхното физическо израстване, както и насочване на тяхната подготовка към придобиване на трайни технически и физически умения за правилно и точно боравене с карта и компас в непозната местност .
Второто голямо състезание за участниците в клуба по спортно ориентиране" С карта и компас" по проект" Твоят час" беше Международното състезание „ Купа Търновград“ , което традиционно бе организирано от СКО“ Трапезица 1954“, в чест на празника на В. Търново.  За първа година децата се състезаваха  се в  група- при 12 годишните, където трябваше да избягат маршрутите си с помощта на карта и компас и да отбележат с чиповете си контролните точки. И в двата дни- на паметника на Асеневци и в село Шемшево се справиха чудесно.. До тях неотлъчно бяха родителите им, които ги подкрепяха и окуражаваха.

 

 

  

 

  

 

    

Група по интереси "Ма тематикознайко"-ръководител Нина Чинтулова


Цели на групата:

-засилване интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната й страна;

-стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност;

-развиване на математическото логическо мислене и прилагането му в различни ситуации;

-да осигури математически опит, който позволява усвояването на знания. 

   Благодарение на участието си в дейностите на групата, учениците засилиха своя интерес към математиката. Работата на групата започна с усвояване на нови знания по достъпен и забавен начин. Учениците придобиха представа за мястото и значението на математиката в света около нас. Упражняваха използването на иновативни интерактивни методи с помощта на таблети и платформите Kahoot и Quizizz. Учениците изградиха умения за наблюдателност, съобразителност, находчивост, концентрация, работа в екип.Съвместно с родител, откриха връзката между математиката и изкуството.Проведено бе и Великденско математическо състезание, съвместно с друга група по интереси, по време на което учениците показаха своите математически умения за решаване на логически задачи, отново използвайки интерактивни методи.

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


Проект Твоят час – група „Знай своя род и език“-ръководител М. Бахчеванова

Целта на групата „Знай своя род и език“ е да разшири знанията за родния език на учениците, да повиши езиковата им култура и умения за пълноценно общуване. Дейностите водят до надграждане на усвоеното в часовете по български език и литература, до формиране на умения за четене с разбиране, осмисляне и тълкуване на различни текстове, което е в основата на съвременното образование. Широко застъпена е тестовата форма на работа, включително по формата на PISA. Освен това участниците в групата имат публични изяви като изработване на табло за 22-ри март – празника на Велико Търново, както и радиопредаване на същата тема. Със съдействието и участието на родителите посетиха театралната постановка „Криворазбраната цивилизация“, споделиха своите читателски предпочитания. В занятията се работи и за развиване на творческите способности на седмокласниците. Цялостната дейност на групата подпомага подготовката на учениците за НВО и приемния изпит по БЕЛ в 7-ми клас.

Проект Твоят час – група „В света на словото“- ръководител М. Бахчеванова

Целта на групата „В света на словото“ е да разшири знанията на седмокласниците за литературата като вид изкуство, да развие техните четивни, читателски и творчески способности чрез участие в различни дейности и изяви – решаване на тестове, работа с различни по жанр литературни творби, изработване на презентации, анализ на художествен текст, създаване на собствени текстове и др. Участниците изработиха табло, посветено на Апостола, и подготвиха радиопредаване за него. Споделиха кои са техните любими книги и герои, посетиха театралното представление „Криворазбраната цивилизация“, получиха нови знания за пътя на книгата в РБ „П. Р. Славейков“. Чрез участието си в групата учениците повишават своята литературна култура и езикова компетентност, които са в основата на успешното им представяне на НВО и приемния изпит по БЕЛ в 7-ми клас.

  

Клуб " Бойни изкуства"
Целта на клуб „Бойни изкуства“ е създаване на условия и възможности за разширяване на обхвата на децата за участие в спортни занимания, с оглед подобряване физическата им дееспособност, социалната интеграция и възможност за лична изява. Благодарение на участието си в дейностите на групата децата формират социални качества и умения за работа в екип, толерантност, солидарност, морално-волеви качества, лидерски умения. Децата се научават на дисциплина, увереност, самозащита, безстрашие. Участниците упражняват различни форми от ушу, с цел създаване мотивация на децата за системно практикуване на физически упражнения и спорт. Представителна изява ще изнесат на празника на училището на 27.04.2018 г.

Клуб " Йога" 
 

Целта на клуб „Йога“ е придобиване на първоначални умения, навици и познания за практикуване на йога.  Благодарение на участието си в дейностите на групата учениците могат да преодоляват стреса и предизвикателствата на съвременния живот. Децата се научават как да поддържат здраве, щастие и положителна нагласа в ежедневието. Участниците упражняват различни пози и упражнения, дихателни техники и изчистващи практики. Учениците изграждат умения за използване възможностите на спорта като превенция срещу общите заболявания, наднорменото тегло, употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотици. Представителна изява ще изнесат на празника на училището на 27.04.2018 г.

 

 

Клуб "Приказчици" -драматизация на приказки пред децата в ПГ на ОУ"Бачо Киро"- ръководител Д. Сутрова

 

  

  

 

"Математиката е забавна" работа са персонални компютри и усвояване на умения за изготвяне на презентации.

    

 

  

 

 

Група: „Пътешествие в чудния свят на математиката“ с ръководител Ивелина Дончева

Целта на групата е свързана с :

-изграждане на устойчив интерес към математиката и формиране на положителна мотивация за нейното изучаване;
-разширяване  на познавателните способности на третокласниците;
-развиване на знанията, усъвършенстване на уменията, чрез решаване на логически математически задачи;
-усъвършенстване на уменията за откриване на връзки, закономерности; правилно подреждане на мислите;
Очаквани резултати:

-формиране на познавателна активност;
-обогатяване на математическата култура;
-развиване на логическото мислене и изграждане на умения за решаване на нестандартни задачи;

Предвидените дейности на групата са разнообразни и познавателни. Основната им идея е да бъдат разбираеми и да дават определени резултати свързани с осъществяването на конкретната познавателна дейност. В условията на урока, всяка задача се предлага на обсъждане, споделяне на различни гледни точки. Овладяват се подходи за самостоятелна работа, отработват се стратегии и техники, които показват своята целесъобразност и продуктивност. Така ученикът се превръща в активен субект на дейността. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Клуб " Болярче" и клуб " Търновче"

 

  Снимка 1: Клуб " Болярче"  Снимка 2: Клуб " Търновче"

 

  

Снимка 3: Посещение на РБ " П.Р. Славейков"- гр. Велико Търново
Снимка 4: Разходка по Самоводската чаршия

 

Клуб " С дъх на мастило"- ръководител Т. Маринова

На 26 януари учениците от клуба по интереси "С дъх на мастило" по проект " Твоят час" участваха в публична изява заедно със своите родители. Всеки от тях представи свой любим литературен герой и с интерес участваше в общата дискусия относно книгите, хората и животът. Сред любимите герои на учениците бяха Червената шапчица, Ян Бибиян, герои от "Патиланци", от Джани Родари и други. Учениците представиха увлекателни и приключенски герои, но проявиха интерес към избраните от родителите творби с мистерии, исторически романи ( "Медальонът") и се потопиха в един по-различен свят!

 

снимка 1 : Групата " С дъх на мастило" се запозна с част от творчеството на Марин Цанков. Учениците не само имаха възможността да се пренесат в света на басните,сред чудновати растения и говорещи животни, но и успяха сами да ги разтълкуват. Защото какъв би бил смисълът да прочетем една басня, ако накрая не извлечем поуката от нея?!?

  

 

    

снимка 2,3,4,5 : Назад във времето с перо в ръка, докоснати до тайнството,което крие пишещата машина...

снимка 6 : "Животът не е да намериш нещо,а да създадеш нещо... " Участниците сътвориха свои приказки, следвайки модела на вълшебната приказка

 

снимка 7 : Учениците от групата по интереси "С дъх на мастило"  се забавляваха, изпълнени с любов към езика ни.

 

 

Клуб "Знай своя род и език" и клуб "В света на словото" - посещение на театрална постановка в МДТ "К. Кисимов"

 

  

КЛУБ "С ДЪХ НА МАСТИЛО"

 

Учениците от клуб по интереси " С дъх на мастило" по проект "Твоят час" с ръководител Таня Маринова на 15 декември създадоха коледни стихчета, докато се наслаждаваха на коледна музика. Какво по- хубаво от това- музика и поезия за душата! Целта на дейността е разиване на креативността на учениците и провокиране на въображението им.

 

  

  

 

 

КЛУБ„ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА МАТЕМАТИКАТА”

 

Основните дейности и цели, които си поставя групата " Пътешествие в чудния свят на математика"  по проект " Твоят час" с ръководител Ивелина Дончева са:
-          изграждане на устойчив интерес към математиката и формиране на положителна мотивация за нейното изучаване;
-          разширяване  на познавателните способности и математическата култура на третокласниците;
-          развиване на знанията и  усъвършенстване на уменията, чрез решаване на логически математически задачи;
-         формиране  на уменията за откриване на връзки и  закономерности в математиката;


 

 

КЛУБ " ПРИКАЗЧИЦИ"

Коледа е! Да отворим сърцата си за добри дела,да зарадваме малки и големи.

   Тези мисли събраха деца и родители от клуб „Приказчици“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Д.Сутрова ,за да осъществят  Коледната работилница.Учениците изработиха керамични играчки за елха,украси от дърво  и хартия,в употреба влязоха и стари дискове.Подкрепени от родителите си децата работиха с голямо желание. Изделията   дариха благотворително за базара в училище .
             Нека има повече усмивки в празничните дни!
Това пожелание отправят  децата и родителите към всички ученици и учители в ОУ „Бачо Киро“.

ръководител: Диана Сутрова

 

  

   

  

  

КЛУБ " ХВЪРЧАЩА КЛАСНА СТАЯ"

Клубът включва множество ролеви и тимови игри, смехотерапия, правилно дишане, двигателна култура, български пословици и поговорки, внимателно подбрани и разработени от педагози и психолози. Целта на клуба е:
-          да изостри вниманието на децата, както и тяхната съобразителност и реакции;  
-          децата да развият своята креативност, бързо мислене и ловкост
-          релаксация и концентрация
-          развиване за сръчност и бързина
-          децата да се научат да слушат интуицията си
-          черпене мъдростта от българските пословици и поговорки
-          децата да се научат да ценят и обичат и т.н.

ръководител: Албена Дамянова