Проект за интегриране на ИКТ в училище спечели ОУ „Бачо Киро“

7.11.2017 г. 9:40:12

20 664 лева спечели ОУ „Бачо Киро“ с проект по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Средствата ще бъдат изразходвани за изпълнение на иновацията: „Организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда“. С тях ще се изгради wifi-свързанотст на територията на цялото училище, две класни стаи ще бъдат оборудвани с интерактивни дъски и компютри. Целта е да се постигне широкото приложение на съвременните ИКТ технологии в управлението на училището, което ще доведе до поетапна промяна в структурата и управлението на образователния процес в посока на придобиване знания, умения и компетенции за практическо приложение на наученото в училище и в реалния  живот. Ще се повиши компютърната грамотност и уменията за работа с ИКТ на учителите.
С решение № 391/17.07.2017 г. на Министерски съвет на РБългария ОУ „Бачо Киро“  е включено в списъка на иновативните училища на България. За 4-годишен период иновацията цели постигане на развитие, усъвършенстване, модернизиране на управленческия модел в училището в няколко области. На първо място поетапно преминаване към електронно планиране на необходимата за управлението на училището информация. В областта на организирането чрез различните уебинструменти документите в училищната организация ще станат достъпни за всички ученици, родители и заинтересованите членове на общността. Електронното управление води до разширяване на възможностите за по-обективно оценяване труда на учителите и ръководния персонал и повишаване мотивацията им за използване на ИКТ в тяхната работа, подобрят се процесите на обучение и развитие на педагогическия персонал. Използването на ИКТ в управлението на училището повишава ефективността на контрола при установяване на актуална и обективна информация за изпълнението на взетите решения и евентуалните отклонения в изпълнението на предварително формулираните цели. Това минимализира грешки и неточни заключения, възникнали в резултат на човешкия фактор. При използване на е-продукти се разширяват възможностите за осъществяване на маркетингови дейности в организацията и установяване на нови форми на връзки с обществеността – „видимост“ в интернет.