План- график за дейностите на Иновативното училище

4.1.2018 г. 18:40:48

Линеен план - график за реализиране на дейностите по въвеждане на иновацията

 „Управление на училището и образователния процес в съвременното информационно общество“

през 2017/2018 г.

 

Дейност

Срок

Отговорник

 

Поетапна подмяна на кабелната с безжична интернет свързаност и 100% wi-fi връзка за административния и управленски персонал.

 

1.

Оценка и проектиране на wi-fi мрежа от независими специалисти, представители на ИТ фирми.

септември

Никифор Тодоров

2.

Подготовка, разработка и подаване на проект по НП ИКТ към МОН за безвъзмездно изграждане на безжична мрежа, отговаряща на поставените изисквания и стандарти от МОН.

септември

Никифор Тодоров

3.

Планиране на оптична свързаност на училището към втори интернет доставчик.

септември

Никифор  Тодоров

 

Разработване и определяне на принципите за въвеждане на ИКТ в училищното управление и институционализирането им чрез актуализиране на Стратегията и правилниците, регламентиращи дейността на училището, в т.ч. и нови  правила за безопасна работа в интернет.

 

4.

Актуализиране на Стратегията за развитие на ОУ “Бачо Киро“ за периода

2016 - 2020 година.

 

септември

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

5.

Актуализиране на Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“.

 

септември

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

6.

Актуализиране на годишния план на ОУ „Бачо Киро“ за учебната

2017/2018 г..

 

септември

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

7.

Актуализиране  на ПБУВОТ.

 

септември

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

8.

 

Актуализиране на ПВТР.

септември

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

9.

Актуализиране на длъжностните характеристики на категориите училищен персонал-ПП, АП, ТПП.

 

септември

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Р. Иванова

10.

Изготвяне на прявила за безапасна работа в Интернет.

януари

Даниела Стоянова

Мария Кокаланова

 

Създаване и апробиране на виртуална информационно-методическа среда

 

11.

Изготвяне на Списък - образец № 1 за учебната 2017/2018 г.

 

август - октомври

 

Анита Цанева

Никифор Тодоров

12.

Актуализиране на базата данни в електронния дневник за учебната 2017/2018 г.

 

септември

Никифор Тодоров

13.

Актуализиране на базата данни в електронната материална книга

за учебната 2017/2018 г.

 

септември

Никифор Тодоров

14.

Създаване на електронен регистър на отсъствията за учебната 2017/2018 г.

 

септември

Никифор Тодоров

15.

Създаване на електронен регистър  на подаваните онлайн заявления за отсъствия по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 2,3,4 от наредба за приобщаващото образование.

 

септември

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

Кристина Петъкова

16.

Онлайн гласуване на подадени заявления за освобождаване на ученици от ФВС.

септември-май

Анита Цанева

Даниела Ал. Иванова

17.

Създаване на електронна книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията на ПС.

 

февруари

 

Анита Цанева

18.

Електронно планиране и организиране на седмичните задачи;

 

септември-май

 

Валентина Найденова

Елеонора Чергиланова

19.

Проучване на възможностите за създаване на «електронно досие» на училищния персонал.

 

юни

Даниела Р. Иванова

 

Повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на педагогическия екип и администрацията в училище

 

20.

Участие в семинар  Смислено внедряване на технологии в класната стая».

 

ноември

 

Никифор Тодоров

Даниела Стоянова

Мария Кокаланова

 

21.

Участие в семинар „ Мотивация за приемане на нови педагогически предизвикателства“.

 

ноември

 

Стефка Стоянова

 

22.

Участие в обучение на Майкрософт България на тема „ Windows 10“ и   Office 365 в класната стая“.

ноември

 

Стефка Стоянова

Валентина Найденова

 

23.

Участие в обучение на Майкрософт България на тема „ Компютърно моделиране и преподаване на STEAM“.

ноември

Стефка Стоянова

Валентина Найденова

24.

Обучение за работа с електронното приложение Kahoot.

 

декември

 

Никифор Тодоров

 

25.

Обучение за работа с електронното приложение Plickers.

 

януари

 

Никифор Тодоров

 

26.

Обучение на педагогическия персонал за работа в Office 365.

 

февруари

 

Валентина Найденова

 

27.

Обучение на административния персонал за работа в Office 365.

 

февруари

Даниела Ал. Иванова

28.

Участие в четвърта национална конференция „Дигитална учебна среда- ново измерение в образователния процес“

 

ноември

Даниела Стоянова

29.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

октомври

Нина Чинтулова

30.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

октомври

Мария Кокаланова

31.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

ноември

Мария Кокаланова,

Венета Михайлова

32.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

ноември

Ирена Пенчева

33.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

декември

Нина Чинтулова

34.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

декември

Даниела Александрова

35.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

декември

Венета Михайлова

36.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

декември

Ивелина Дончева

37.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

януари

Ивелина Стефанова

38.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

март

Галина Илчева

39.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

 

април

Ваня Костуркова

40.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

януари

Юлия Адамова

41.

Урок при открити врати за споделяне на добри иновативни практики

февруари

Руска Христова

 

Подобряване на оперативността при получаване и обработка на информация от различните структурни нива или субекти в училището чрез стимулиране на е-комуникацията

 

42.

Интернет свързаност на базата данни на ОУ „БАЧО КИРО“ и  НЕИСПУО.

септември-

октомври

Анита Цанева

Никифор Тодоров

43.

Интернет свързаност на базата данни на ОУ „БАЧО КИРО“ и ДСП.

септември-

октомври

Анита Цанева

Никифор Тодоров

44.

Осъществяване на контакт с външни институции / РУО-В.Търново, ОМСД / в WEB 1.

 

постоянен

Училищно ръководство и секретариат

 

45.

Актуализация и анализ на базата данни в е- дневник.

постоянен

 

Училищно ръководство и секретариат

 

46.

Приложение за електронна визуализация на символите за качествена оценка на учениците от 1 -3 клас според измененията в чл. 9 от раздел II, ал.6 и 7  на наредба № 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците обн. - дв, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

февруари

Никифор Тодоров

Валентина Найденова

 

47.

Модел за предоставяне на актуална информация  на родителите за участието и развитието на ученика в УВП.

 

февруари

Никифор Тодоров

Валентина Найденова

 

48.

Актуализация и модернизация на интерфейса на е- сайт на ОУ „БАЧО КИРО“ и изработване на модул за комуникация на родители с ръководството.

 

май

Нели Дончева

49.

Популяризиране на постиженията в медиите чрез комуникация в WEB.

постоянен

 

Нели Дончева

Даниела Стоянова

50.

Осигуряване на прозрачност на управленския процес чрез достъп до нормативната уредба на училището, публикувана в WEB.

 

постоянен

 

Нели Дончева

Даниела Стоянова

51.

Осигуряване на информационна сигурност на управленската електронна информация  чрез създаване на политика по информационна сигурност в училище, идентифициране на заплахи пред училищните информационни ресурси,осигуряване на защита на личните данни.

 

януари

Екип за информационна защита-

Никифор Тодоров, Даниела Р. Иванова, Нели Дончева, Мария Кокаланова

 

52.

Създаване на ел. регистър на всички административни документи, осигуряващи административното обслужване на управлението и учебния процес

 

юни

Владимир Николов

Анита Цанева

Даниела Р. Иванова

53.

Създаване на база данни за обмен на учебна информация, както и онлайн учебни тестове

 

юни

Мария Кокаланова

Даниела Ал. Иванова

54.

Обмяна на добри практики с други иновативни училища

постоянен

Целият екип

 

Оценка на апробираните елементи на иновацията

55.

Онлайн анкета с родители, ученици, учители  за предварителните нагласи  за въвеждането и постигането на целите и принципите на иновацията.

ноември

 

 

 

Валентина Найденова

Даниела Стоянова

 

56.

Онлайн обратна връзка за резултатите от проведената анкета относно предварителните нагласи за въвеждането и постигането на целите и принципите на иновацията.

ноември

Валентина Найденова

Анита Цанева

57.

Онлайн анкета с родители, ученици, учители  за постигането на целите и принципите на иновацията.

 

април

 

Валентина Найденова

Даниела Стоянова

 

58.

Онлайн обратна връзка за резултатите от проведената анкета относно постигането на целите и принципите на иновацията.

май

Валентина Найденова

Анита Цанева

59.

Изготвяне на анализ за постигането на целите и принципите на иновацията.

 

 

май

Владимир Николов

Валентина Найденова