Обяснителна записка- прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

8.6.2018 г. 15:40:35

С  П  И  С  Ъ  К
на приетите деца в първи клас на първо класиране,
учебна 2018/2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. През 2018/2019 учебна година в ОУ „Бачо Киро”, ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки ученици в първи клас.

2.  Настоящият списък е изготвен в изпълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с  Решения № 932 и 933/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет и заповед № 221/14.03.2018 г. на  Директора на ОУ „Бачо Киро”, В. Търново.

3. За второ класиране към дата 08.06.2018 година няма свободни места.
При освобождаване на места след записването на класираните деца на 11.06. и 12.06. 2018 г. местата ще бъдат запълнени от първите две резерви в списъка, участвали в жребия на 08.06.2018 г.
При освобождаване на повече от 2 /две/ места ще бъде проведен отново жребий съгласно чл. 26А от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, в който ще участват всички деца от списъка с резерви, получили 6 /шест/ точки.

4. Децата, кандидатствали за прием в I клас и неприети на първо класиране са обявени по азбучен ред в списък резерви. Те ще бъдат поканени за записване на второ класиране на 14 и 15.06.2018 г., за заемане на свободните места след записаните на първо класиране.

5. Останалите свободни места, след записването на всички деца, навършващи 7 години в 2018 година, ще бъдат запълвани с подалите документи за прием в I клас - 6 годишни деца.

6. Общата родителска среща за родителите на учениците от списъка за първо класиране ще се проведе на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея родителите ще бъдат запознати с училищните учебни планове и организацията на дейностите в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. 

7. Записването на първо класиране ще се извърши по график, както следва:

- На 11.06.2018 г. (понеделник) и 12.06.2018  г. (четвъртък) - от 8.00 до 18.00 ч. в стая 207 и стая 202 (2-ри етаж).

 

8. Обявяване на свободните места след първо класиране – на 13.06.2018 г.
(сряда), на входа и в сайта на училището.

- Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране
(от списъка с резерви):
на 14.06.2018 г. (четвъртък) и 15.06.2018 г. (петък) - от 8.00 до 18.00 ч.
в стая 202 (2-ри етаж).

9.  Обявяване на останали свободни места за трето класиране  –
на 18.06.2018 г. (понеделник)
Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2018 г.


10.  Документи за записване:
• Заявление за записване по образец – Приложение № 11;
• Удостоверение за раждане – копие и оригинал (за сверяване);
• Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
• За деца непосещавали подготвителна група се попълва декларация (по образец на училището);
• Оригинали на приложени копия на документи, ако има такива (за сверяване);
• Декларация – запознат с училищни документи (по образец на училището).