Останките от римския град Никополис ад Иструм проучиха ученици от пети клас

12.6.2019 г. 22:13:31

Интерактивен урок по история и цивилизация в Vа клас се порведе в археологическия резерват „Никополис ад Иструм“. В хода на урока учениците бяха разделени на екипи, носещи имената на четири от седемте хълма, върху които е изграден град Рим (Капитолий, Палатин, Виминал и Целий). Разпределението в отбори беше извършено с решаване на задача, поставена чрез QR код. Ръководители на екипите бяха: Даниела Иванова, учител по история и цивилизации, Владимир Николов, директор на училището и историк, Руска Христова, класен ръководител на Vа клас и Виктория Гуглева, екскурзовод. Всеки екип трябваше да открие информация за даден обект: форум, търговска сграда (термоперипатос), улична система и канализация и малък театър (одеон), която да попълни в работен лист. След това петокласниците сглобиха хартиена карта на Никополис ад Иструм, върху която отбелязаха метоположението на обекта, който са изследвали и представиха наученото за него. Интересът на учениците беше провокиран и от възможността да изработят съд от глина, която е най-разпространеният материал през Античността.
Чрез участието си в интерактивния урок на открито петокласниците се пренесоха в атмосферата на античния римски град, задълбочиха познанията си за римското градоустройство, придобиха умения да разпознават характерните обществени сгради и паметници на римската архитектура. Гости на урока бяха експертите от РУО – Велико Търново Боянка Димитрова и Бонка Долчинкова, както и г-н Иван Църов, директор на РИМ Велико Търново и учители от ОУ „Бачо Киро“.