Програма Еразъм +

13.9.2019 г. 9:21:52

 Проект “Finding our roots” – Да открием нашите корени

Програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, 
сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" - КА229

Договор № 2018-1-SE01-KA229-039089_6

Одобрен бюджет: 29 901 евро

Период: 01.09. 2018 – 31. 08. 2020

Главен координатор – Швеция, партньори – Полша, Гърция, Турция, Италия, България

 

Цели:

 •  повишаване на осведомеността за общата история и ценности;
 • разпознаване на различните вярвания и обичаи, принадлежащи към  произходa на всяка партньорска държава, с взаимно разбиране;
 • участниците да осъзнаят важността на културното наследство и да разберат, че стойността на наследството идва от неговите наследници - от Живота;
 • повишаване на осведомеността сред европейските граждани и особено сред младежите за значението на междукултурния диалог;
 • да се направят уроците по история по-интересни за учениците, чрез обменяне на опит
 • укрепване на чувството за общност чрез практикуване на културни традиции, които са важни за предаването на споделени ценности от едно поколение на друго;
 • интегриране в културната идентичност на нашата епоха,  уважение и
  разбиране на различните култури;
 • насърчаване на изучаването и споделянето на чужди езици чрез използването на ИКТ.

Дейности, свързани с целите:

 • представяне на училищата, включително собствената им история, обичаи и традиции;
 • изготвяне на въпросници за проекта сред децата, учителите и родителите в началото, в средата и в края на проекта;
 • организиране на „Ден на страната“ и дейности свързани със съответната страна – партньор след всяка мобилност;
 • организиране на „Дни с родители“ и дейности за пресъздаване на стари традиции от ученици, заедно с техните родители
 • прилагане на различни интегрирани учебни дейности в часовете по история;
 • организиране на уъркшопове, свързани с традиционната кухня, танци и обичаи
 • провеждане на видеоконференции

Очаквани резултати, според заложените дейности:

 • автентично лого на проекта
 • уебсайт на проекта – за представяне на проекта и неговите цели. Системното обновяване на информацията от координаторите ще даде точна представа на учители, ученици, родители за съвместната работа на партньорите
 • разбиране на  европейското гражданство и повишаване на самочувствието на участниците в проекта като европейски граждани;
 • следване на мотото на Европейския съюз "Единство в многообразието" чрез запознаване на учениците с техните собствени, общите и чужди ценности, история и обичаи;
 • чрез сравнянително проучване, участниците в проекта ще обменят различни идеи, гледни точки и добър пример помежду си;
 • да се даде шанс на ученици и учители да пресекат тесните граници на училищата и да се отворят към света
 • изложби и информация за дейностите, осъществявани по проекта, поместени в „Еразъм кътове“ и тяхното представяне пред останалите ученици, учители, училища и родители
 • поддържане интереса на учениците, чрез осигуряване на междукултурен диалог и образование за зачитане на приликите и обсъждане на различията в другите култури
 • усъвършенстване на компетенциите на учителите, свързани с професионалните им профили (преподаване, обучение, работа с младежи и др.), повишаване на мотивацията и удовлетворението в ежедневната им работа;
 • увеличаване на качеството на участие на организациите в подготовката, изпълнението, мониторинга и разпространението на европейски / международни проекти.

Финални продукти:

 • уебсайт на проекта, който ще представи всички доклади, галерии, разпространение и дейности по проекта;
 • DVD с традиционни песни и стихотворения;
 • кратко ръководство за участващите държави;
 • книга на обичаите, която ще представи най-важните празненства, които са изчезнали, както и тези, които все още се празнуват, но са отхвърлени, за да се приемат такива от чужбина (например Хелоуин).

График на дейностите:

09. 2018

P1- уебсайт на проекта и фен страница на Facebook - партньорът от Полша ще създаде уеб сайт на проекта и фен страница на Facebook. Всички дейности като: доклади след всяка среща, снимки, филми, резултатите от въпросници, дейности за разпространение и електронни публикации ще бъдат поместени там.

09. 2018

P2 - eTwinning - партньорът от Турция ще свърже проекта Erasmus + с платформата eTwinning.

09. 2018

P3 - конкурс за лого на проекта - участващите училища ще организират конкурс сред учениците за изработване на лого на проекта. То трябва да съдържа: името на проекта и продължителността му, символ на програмата Еразъм +, символи на шестте държави – партньори и изображение или символ, кореспондиращ със заглавието на проекта

11. 2018

Мениджърска среща в Швеция

01. 2019

P4 - 1-ви въпросник - след мениджърската среща в Швеция, партньорът от Гърция ще подготви онлайн въпросник за учениците и учителите, участващи в проекта във всяко партньорско училище. След това по време на срещата в Италия резултатите ще бъдат представени и качени на уебсайта на проекта.

02. 2019

P5 – Ден на Швеция - след срещата в Швеция, партньорите от България, Турция, Гърция, Полша и Италия организират дейности в техните училища, за да представят координиращата страна и нейната култура.

02. 2019

P6 - Видеоконференция между децата от участващите държави - всяко партньорско училище ще подготви 10 въпроса за историята и известни хора от тяхната страна. Те ще бъдат качени на уебсайта на проекта. Ще бъде подготвена специална таблица с датите и часовете на онлайн срещите. Въпросите, качени на уебсайта ще бъдат зададени по време на видеоконференциите, които ще бъдат организирани през първата година от проекта. Всяко училище ще има 5 видеоконференции. Конференциите ще се организират 2- 4 на месец.

03. 2019

Среща в Италия

04. 2019

P7 – Ден на Италия - след срещата в Италия, партньорите от България, Турция, Гърция, Полша и Швеция организират дейности в техните училища, за да представят партньорската страна и нейната култура.

05. 2019

Среща в Полша

06. 2019

P8 - 2-ри въпросник - след срещата в Полша, партньорът от
България ще подготви он-лайн въпросник за учениците и учителите
участващи в проекта във всяко партньорско училище, за да оцени първата година на проекта. След това по време на срещата в Гърция резултатите ще бъдат представени и качени на уебсайта на проекта.

09. 2019

P9 – Ден на Полша - след срещата в Полша партньорите от България, Турция, Гърция, Италия и Швеция организират дейности в техните училища, за да представят партньорската страна и нейната култура.

10. 2019

Среща в Гърция

11. 2019

P 10  – Ден на Гърция - след срещата в Гърция партньорите от България, Турция, Полша, Италия и Швеция организират дейности в техните училища, за да представят партньорската страна и нейната култура.

12. 2019

P11 - Кратко ръководство за историята на участващите страни - след срещата в Гърция партньорът от Полша ще събере материали за подготовката на първата е-публикация, която ще бъде отпечатана от италианския партньор.

01.2020

Среща в Швеция

02.2020

P12 - Книга на обичаите - след срещата в Швеция, партньорът от Турция ще събере материали за подготовката на втората електронна публикация, която ще бъде отпечатана от гръцкия партньор.

03. 2020

Среща в България

04. 2020

P 13  – Ден на България - след срещата в България, партньорите от Гърция, Турция, Полша, Италия и Швеция организират дейности в техните училища, за да представят партньорската страна и нейната култура.

04. 2020

P14 - DVD с традиционни песни, танци и стихотворения - след срещата в България партньорът от Швеция ще събере всички необходими материали, които представят традиционни песни, стихотворения и танци от участващите страни. Те ще бъдат копирани на DVD и ще бъдат представени на последната среща.

04. 2020

P15 - 3-ти въпросник - след срещата в България партньорът от Италия ще подготви онлайн въпросник за учениците и учителите, участващи в проекта във всяко партньорско училище, за да оцени втората година от проекта. Резултатите ще бъдат представени на последната среща в Турция.

05. 2020

Среща в Турция

05. 2020

P16 - Фотоизложба - на последната среща всички участници
ще носят снимки от всяка мобилност, както и символи на
партньорските държави. Всички материали ще бъдат изложени за други училища и обществеността по време на последната среща в Турция.

06. 2020

P 17  – Ден на Турция - след срещата в Турция, партньорите от Гърция, България, Полша, Италия и Швеция организират дейности в техните училища, за да представят партньорската страна и нейната култура.

07. 2020

P18 – Финален отчет - след последната среща, координаторите от всяка страна ще работят по окончателния доклад на проекта.

 

Мобилности:

 1. Швеция – Тролхетан – 28.11 – 30.11. 2018 – мениджърска среща
 2. Италия – Матера – 11. 03 – 15. 03 .2019
 3. Полша – Галков Дузи (Лодж) – 27. 05. – 31. 05. 2019
 4. Гърция – Палагия (Александрупулис) – 14. 10. – 18. 10. 2019
 5. Швеция – Тролхетан – 20. 01. – 24. 01. 2020
 6. България – Велико Търново – 02. 03. – 06. 03. 2020
 7. Турция- Измир – 01. 06. – 05. 06. 2020

Всички материали, презентации, видеа, снимков материал и отчети за реализираните дейности по проекта могат да се разгледат на официалния сайт на проекта https://sites.google.com/view/findingourroots/welcome.

Актуална информация може да се открие и на фен страницата на проекта във фейсбук https://www.facebook.com/Finding-our-roots-2116670715320844/ .