Заповед № 212 / от 09.03.2020 г . на Директора на ОУ " Бачо Киро"

10.3.2020 г. 15:07:31

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” -  ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. “Филип Тотю” 20; тел: 062/68 23 52 (директор); 062/ 68 23 53(зам.-директори)


ЗАПОВЕД
№ 212
09.03.2020 година

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1-4, т. 24 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед №РД 09-584/05.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Заповед № РД-01-41/05.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново, Заповед № РД 09-606/09.03.2020 г. на МОН, Заповед № РД 22-389/09.03.2020 г. и Заповед № РД 22-387/09.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, във връзка с усложнената грипна обстановка и случаите на COVID – 19 в Габрово и Плевен за превенция на разпространението му

РАЗПОРЕЖДАМ

на всички ученици и призовавам учителите и служителите в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново, следното:
1. Учениците да не напускат дома си ако не се налага до 15.03.2020 г. Ако е належащо излизане то да става след решение на родител.
2. Забранявам събирането с приятели и съученици в домовете и на всички публични места.
3. Да се избягват физически контакти с хората с които се срещат, както и да се избягват срещи с непознати.
4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, влажни дезинфектиращи кърпички и др.).
5. Всички ученици да следят ежедневно в регламентираните безопасни Е – платформи за указания от преподавателите, относно изпълнението на поставените задачи, във връзка с поддържане на учебна готовност (упражняване и затвърждаване на знанията).
6. След подновяване на учебните занятия в училището да се използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена.
7. Да бъдат търпеливи при работата на персонала по поддръжката на хигиена в училището, при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място.
8. При пристигането си в училище задължително да преминават през дезинфекционните филтри пред главните входове на сградата. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училището!
9. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
10. Препоръчвам на педагогическите специалисти от училището до осъществят обучително взаимодействие с учениците чрез училищните онлайн платформи – Office 365, електронния дневник, електронната материална книга, EDMODO.
Извършените дистанционии обучителни дейности за запазване на учебната готовност, упражнение на учениците и изграждане на умения за дистанционна работа в интернет платформи, следва да бъдат формулирани като теми за упражнение и затвърждаване на знанията и записани в електронната материална книга в деня на извършването им. Дейностите да се извършат в периода 10.03.2020 г. – 13.03.2020 г.
11. Контактите с директора, заместник – директорите, класните ръководителите, учителите по предмети и служителите, както и цялата вътрешноучилищна, административна и учебна комуникация да се осъществява по телефон и/или онлайн в Office 365 и др.
12. До второ нареждане се отменят всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до края на учебната 2019/2020 година.
13. Считано от 09.03.2020 година да се предприемат предписаните мерки в Заповед № РД 22-387/09.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново за предпазване от разпространение на респираторни заполявания, включително и във връзка със случаите на заболели от COVID – 19.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ДИРЕКТОР:
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ