Заповед № 213 / от 11.03.2020 г . на Директора на ОУ " Бачо Киро"

12.3.2020 г. 14:23:02

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” -  ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. “Филип Тотю” 20; тел: 062/68 23 52 (директор); 062/ 68 23 53(зам.-директори)


ЗАПОВЕД
№ 213
11.03.2020 година

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед РД09-626/11.03.2020 година на Министъра на образованието и науката, във връзка с регистрирания епидемичен подем на грип и остри респираторни заболявания


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Задължения да педагогическите специалисти:
1.1 Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да се мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.
1.2. При дезинфекциране на ръцете на учениците, това да става под контрола на учител, за всички ученици от І – VІІ клас.
1.3.  При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в лекарския кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.
2. Задължения на помощно – обслужващия персонал:
2.1 Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички кабинети и класни стаи. Най-малко два пъти на смяна.
2.2 Коридорите и санитарните възли да се дезинфекцират след всяко междучасие.
2.3 Длъжностното лице изпълняващо функциите на домакин на училището да осигури дезинфектант за ръце във всеки кабинет и класна стая.
2.4 Охраната на училището не допуска в сградата външни лица, родители и др. Всички посетители (граждани, родители и служебни лица) изчакват служител или класен ръководител междинното пространство на външната и вътрешното входна врата на училищната сграда.
2.5 Във връзка със спазване на разпоредбите на училищния план за защита при бедствия аварии и катастрофи и ПБУВОТ, както и заради рязкото влошаване на епидемиологичната обстановка, ЗАБРАНЯВАМ събирането на групи от ученици в двора на училището и на площадките за спорт и игри на открито.
3. Родители:
3.1 Изпращат на училище децата си само ако са здрави. Болни деца ще бъдат връщани от училище и ще бъдат уведомявани личните лекари.
3.2 Осигуряват на децата си мокри кърпички, вода за еднократна индивидуална употреба.
3.3 Да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.
3.4  Всеки родител е длъжен да се информира за задачите поставени от учителите и класните ръководители относно поставените в ЕД образователни задачи за учениците.
3.5 Родителите, които допускат безконтролно децата им да използват съоръженията на откритата спортна и развлекателна база в училището носят наказателна отговорност по смисъла на чл.8 т. 8  от ЗЗД.
Контрола по заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицето осъществяващо длъжността по охрана на училището, на служителя по доставка на материали за хигиенизирането на училището на помощния персонал по хигиената в училището.
Да се изпрати на служебната поща на всички педагогически специалисти.

ДИРЕКТОР:
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ