Културното богатство на България изследваха учениците от Vд клас

23.5.2020 г. 19:05:42

В месеца на духовността на своеобразно пътешествие във времето под наслов „Че и ний сме дали нещо на светът“ се отправиха учениците от V д клас, с класен ръководител Нели Йорданова. Убедени, че човек е истински богат когато познава историята на своя род, език, култура, традиции, петокласниците се „поровиха“ в културното богатство на България. Срещнаха се с личности от настоящето и миналото ни, допринесли за изграждане духовността на българския народ – писатели, художници, артисти и др. Припомниха си важни моменти от миналото ни и събития, които и сега ни изпълват с гордост; запознаха се с личности, които с труда и таланта си прославят българското музикално изкуство, литературата, традициите и обичаите ни.

https://bkiro-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nyordanova_bkiro_info/EZ-o6us0SG9PqvLxMfMYmsEBH8p4_JQZrH6kISrugHMxeg?e=Fb40wA