Обръщение до родители, ученици и учители

3.9.2020 г. 11:49:49

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ,


  След броени дни ще започне новата 2020/2021 учебна година. След няколкомесечно прекъсване на стандартния учебен процес сме в очакване класните стаи отново да ни съберат. Вярваме, че това ще се случи по възможно най-безопасния и адаптивен начин, съобразен с насоките, предоставени от Министъра на образованието и науката: Цялата информация ще откриете на нашия сайт https://www.mon.bg/bg/news/3976
1. През летните месеци успяхме да извършим няколко подобрения в материалната база, които вярваме, че ще зарадват всички:
- Обособена SMART класна стая. В нея ще се провеждат часовете по компютърно моделиране в III и IV клас, но ще бъде достъпна за всички паралелки;
- Положена е ударопоглъщаща настилка в малкия физкултурен салон; Монтирани са предпазващи от слънцето и повреди ролетни решетки на прозорците;
- Разчертани външни спортни площадки;
- Преасфалтирана е и предстои разчертаване на вътрешния двор за площадка по Безопасност на движението - НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е;
- На целия II етаж са ремонтирани класните стаи и коридорите;
- Обновен е кабинета по Изобразително изкуство.
Надяваме се, че заедно ще успеем да съхраним направените подобрения по материалната база, в която не само децата, а и всички колеги ще могат да водят качествен учебен процес.
2. Изготвен е график за раздаване на учебниците, за който ще бъдете уведомени от класните ръководители. Периодът е 01.09 - 03.09.2020 г. Учебниците ще бъдат в класните стаи.
3. По ваши сигнали до институциите планираните родителските срещи ще претърпят следното изменение: На  08.09. 2020 г. ще се състоят срещите ни с родителите съответно на ПГ първи и  втори клас, а на 09.09.2020г.  и с родителите на  пети шести и седми клас. За родителите на децата от трети и четвърти клас сме определил нова дата 10.09. 2020г. Във връзка с новите условия в които ще работим и информацията която ни е необходима за да имаме връзка с вас срещите ни ще се ще се състоят в присъствен формат в класните стаи на учениците, които ще учат през тази учебна година или до падането на извънредните епидемиологични мерки. Класните стаи в училището са с площ между 50 и 56м2. Освен това ще осигурим с внасянето на столове индивидуални места за всички родители. В дните на срещите ще са отворени всички пет входа на училищната сграда. На срещите ще попълните редица документи, заявления и справки. Моля носете си химикалки. Бъдете точни и носете маски или индивидуални средства за защита. На тези срещи, ще бъдат раздадени учебниците от класните ръководители. Носете си чанти или раници за да можете по лесно да ги отнесете до домовете си. Срещите ще се проведат без присъствието на деца и по един родител или представител от семейство. Присъствието на представител на семейството е задължително.
4. За новата учебна година ще бъдат направени промени в пропускателния режим, наложен от мерките за сигурност и опазване живота и здравето. Дори и да сте скептици по повод на мерките, разговаряйте с децата и ги приучете да спазват наложените мерки. Умолявам настоятелно всички да го спазват стриктно!
5. Осигурени са автоматични дозатори за задължителна дезинфекция на входовете. Дозатори има и на входа на всички санитарни възли. На децата перидично ще се напомня да ги използват след измиване на ръцете. Вярваме, че и Вие в ролята на родители ще припомняте на подрастващите как да предпазват не само себе си, а и околните.
6. Всеки ученик, респективно родител, трябва да си осигури лични предпазни средства (маска или шлем), които ще бъдат задължителни в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинети, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене). По преценка на родителите можете да осигурите на децата личен дезинфектант, съобразен с изискванията на МЗ. Родителските комитети и всички, родители, които имат предложения за подобряване на организацията могат да ги отнасят лично до мен или чрез класните ръководители.
7. Обучението ще се осъществава в самостоятелни класни стаи – всеки клас ще бъде в една класна стая с изключение на обучението по химия, физика, биология, ИТ, ФВС.
8. Ще бъде осигурен график на учебните занятия, който да избегне струпването на няколко паралелки на едно място.
9. Осигурени са необходимите количества материали за дезинфекция на класни стаи, работни места, санитарни помещения и т. н. съгласно изискванията на МЗ.
10. Регламентирани са правила за поведение при съмнение или случай на COVID. Предстои провеждане на разяснителна кампания. В зависимост от мащаба и продължителността на отсъствието и заболеваемостта е възможно да се премине към обучение в електронна среда от разстояние. Алгоритъмът вече е изготвен и ще получите за него информация от класните ръководители. След като обсъдим правилата и алгоритъма на нашите мерки, с представителите на Училищното настоятелство, Обществения съвет и се приемат от учителите на заседание на педагогическия съвет, те ще станат част от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“
11. При установен случай на COVID-19 ще бъдат предприети съгласно правила за действие в ОУ „Бачо Киро” – гр. В. Търново през учебната 2020 - 2021 година в условията на covid-19

Моля всички родители, които имат съмнения за симптоми на COVID-19 в семейството, да не допускат присъствие на детето в училището.
Да не забравяме, че предстои сезонът на есенните вируси и не бива да изпадаме в излишна паника.
12.Ако дневната присъствена форма е невъзможна или нецелесъобразна по здравословни причини, учениците трябва да представят медицинските документи, които го удостоверяват. На такива ученици обучението ще се осъществява в алтернативни форми при спазаване на изискванията на нормативната уредба и след консултация с Екипа за подкрепа за личностно развитие.
Скъпи колеги, уважаеми родители и драги ученици!
Доказали сме, че като иновативно училище имаме ресурс и работим добре в електронна среда, достъпна и за учениците. Във връзка с мерките на МОН за оказване на ефективен контрол върху качеството на обучение в електронна среда от разстояние на училището ни са предоставени нови пароли и акаунти за влизане в системата Офис 365 и приложението Teams. Паролите за достъп до различните електронни ресурси, можете да потърсите съдействие от класните ръководители. За родителите на децата от първи клас, ще бъдат раздадени пароли за влизане в електронния дневник на училището.
Ще се съобразим с обстановката, но и с трепета на най-малките, затова откриването на учебната година ще протече по нестандартен сценарий. Информация за това ще получите на родителските срещи.
Благодарим за разбирането, подкрепата и гласуваното доверие.
С уважение,
Владимир Николов –
Директор на ОУ „Бачо Киро“
Зам. директори: Е. Чергиланова В. Найденова
Председател на УН: П. Георгиева
Председател на ОС: М. Чернев