Румяна Канъкова ще участва в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“

26.3.2021 г. 11:47:02

Румяна Канъкова (ІVб клас) е допусната за участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от ІV клас. Класен ръководител е Мила Велчева. Националната олимпиадата „Знам и мога“ е интердисциплинарна и се основава на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап образование. Форматът на олимпиадата включва 12 задачи със свободен отговор, като всяка задача може да има няколко подусловия с различна насоченост. Решаването им изисква самостоятелен писмен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем, прилагане на нестандартни решения. Учениците следва да четат с разбиране, да извличат и интерпретират информация за решаване на проблем от таблици, графики и друга знакова информация, да коментират резултати от извършването на прости опити, да търсят и предлагат оригинални решения на реални проблеми, да мислят логически да използват междупредметни връзки за обяснение на факти и процеси в контекста на учебното съдържание в началния етап на основното образование. Само две деца от област Велико Търново са допуснати за участие в националния кръг на „Знам и мога“.