Еднократна помощ за родители

12.8.2021 г. 23:57:01

Уважаеми родители,
 
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
 
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление – декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
 
-        удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 
-        копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
 
Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
 
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ на учениците, записани в първи клас са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg/, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената  от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, на НАП, стационарен или мобилен квалифициран подпис.
 
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg
 
 Благодаря.