Покана

28.11.2022 г. 9:25:30

                         

Уважаеми родители,
На основание чл. 15, ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня на общо събрание на родителите, избрани на родителските срещи, за провеждане на избор на членове за частично попълване на състава на обществения съвет.
Общото събрание ще се проведе на 29.11.2022 г. от 18:30 ч. в  STEM центъра на училището.
Дневен ред:
1. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Информация за дейността на Обществения съвет към ОУ ,,Бачо Киро“ гр. Велико Търново за предходните учебни години.
3. Избор на членове за попълване на състава на Обществения съвет към ОУ ,,Бачо Киро“ гр. Велико Търново


С уважение,
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
Директор на ОУ „Бачо Киро”,
гр. Велико Търново