Интегративен урок по химия се проведе в VІІ клас

3.12.2022 г. 8:45:33

Интегративен урок при открити врата се проведе в VIIД клас с учители Руска Христова и Боряна Христова на тема „Относителната молекулна маса в химията и другите природни науки“. Занятието започна с Теорията за Големия взрив и основните структурни равнища от гледна точка на науката. В занятието присъстващите видяха работа по групи, разработване на проект, интердисциплинарни връзки, работа с електронни ресурси и специфичен софтуер. Освен знания, учениците показаха креативност, наблюдателност, съобразителност. Преподавателите успяха да обвържат учебния материал дори със Световното първенство по футбол чрез структурата на фулерена, чиято кристална решетка е с форма на футболна топка.

Учениците бяха разпределени в четири екипа: физици, химици, биолози и инженери. Екипите изработиха постери за двете електронеутрални частици – атоми и молекули с модели и характерни признаци. Чрез QR код всяка група откри своята задача - вещества, които имат особено значение на тези науки, на които учениците трябваше да проучат и изчислят относителната молекулна маса. След това седмокласниците създадоха и модели на техните молекули. След представяне на видовете задачи за величината Mr учениците имаха задача да открият два неизвестни елемента и брой атоми на вещества с голямо значение в практиката. Задачите откриха на определени места в STEM центъра, което беше свързано с групата им. Получените резултати се включиха във формулата на обединяващото ги вещество Ca(HCO3)2. Представено беше значението на това вещество, връзката му със спелеологията и пещерното дело, както и музея на родопския карст в Чепеларе. Задача на учениците беше да изчислят съвместно относителната молекулна маса на това вещество. В хода на занятието седмокласниците приложиха и своите математически познания, които им помогнаха при изработването на модел на пещера и създаването на сталактити, сталагмити и сталактони за целта. Гости на урока бяха учители от нашето училище, както и от ОУ „Н. Петрини“, гр. Ямбол и от СУ„Ц. Церковски“, гр. Полски Тръмбеш. Посещението се осъществи по НП "Иновации в действие".