ОУ " Бачо Киро" бе домакин на партьори от иноватитивни училища по НП" Иновации в действие"

19.12.2022 г. 9:48:02

По НП „Иновации в действие“ ОУ „Бачо Киро“ бе домакин на партньори от иновативно ОУ „Н. Петрини“, гр. Ямбол, ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница и СУ „Ц. Церковски“, гр. П. Тръмбеш. В периода 28 – 29.11.2022 г. се представи иновацията на училището „Иновативната методология и високотехнологичната учебна среда – фактори за развитие на уменията на 21. век“. Гостите присъстваха на уроци при открити врати, проведени в СТЕМ центъра и в Смарт стаята на училището. Обмяна на опит за интерактивно преподаване в условията на високотехнологична среда на тема „ Относителната молекулна маса в химията и в другите природни науки“ осъществиха преподавателите Руска Христова и Боряна Христова.

Занятието започна с Теорията за Големия взрив и основните структурни равнища от гледна точка на науката. В занятието присъстващите видяха работа по групи, разработване на проект, интердисциплинарни връзки, работа с електронни ресурси и специфичен софтуер. Освен знания, учениците показаха креативност, наблюдателност, съобразителност. Преподавателите успяха да обвържат учебния материал дори със Световното първенство по футбол чрез структурата на фулерена, чиято кристална решетка е с форма на футболна топка.

Учениците бяха разпределени в четири екипа: физици, химици, биолози и инженери. Екипите изработиха постери за двете електронеутрални частици – атоми и молекули с модели и характерни признаци. Чрез QR код всяка група откри своята задача - вещества, които имат особено значение на тези науки, на които учениците трябваше да проучат и изчислят относителната молекулна маса. След това седмокласниците създадоха и модели на техните молекули. След представяне на видовете задачи за величината Mr учениците имаха задача да открият два неизвестни елемента и брой атоми на вещества с голямо значение в практиката. Задачите откриха на определени места в STEM центъра, което беше свързано с групата им. Получените резултати се включиха във формулата на обединяващото ги вещество Ca(HCO3)2. Представено беше значението на това вещество, връзката му със спелеологията и пещерното дело, както и музея на родопския карст в Чепеларе. Задача на учениците беше да изчислят съвместно относителната молекулна маса на това вещество. В хода на занятието седмокласниците приложиха и своите математически познания, които им помогнаха при изработването на модел на пещера и създаването на сталактити, сталагмити и сталактони за целта.

Учениците от ІVг клас изнесоха урок по околен свят на Іа клас на тема "Годишни времена" и представиха кръговрата на водата , който присъства във всеки един сезон. Бяха направени опити, с които малките ученици наблюдаваха как водата преминава от едно състояние в друго. Малките ученици в края на учебния час направиха проекти пролет/лято/есен/зима и

затвърдиха знанията си за годишните времена. Учители: Цв. Трифонова и М. Димитрова

Урок при открити врати се проведе в групата за целодневна организация на учебния ден в ІІІ клас с учител Денислава Йовчева. Занятието беше по учебната дисциплина "Занимания по интереси". В темата "Професиите в миналото и днес", учениците дискутираха важността на професиите, които ни заобикалят, запознаха се и с вече изчезнали такива като събуждач, машинаписец, коминочистач, човешки компютър и др. Не пропуснаха да се "телепортират с машината на времето " и в бъдешето за да разгледат професии като телехерург, дрон мениджър, специалист по трансфер на ум, създател на човешки органи и части на тялото, рибен фермер, които все още звучат като фантастика. Чрез екипна работа всеки отбор подреди математически пъзел и получи професия, за която определи в какви научни области трябва да бъдат знанията и уменията на човека, който я практикува. Бързо стигнаха до извода, че са необходими набор от различни качества и много знания за различните специалисти, като не малка част се изучават и придобиват още тук, в училище. Част от децата бързо се ориентираха в професиите на бъдещето и си пожелаха някой ден да работят точно тези професии.

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата, да споделяме и преживяваме заедно промяната, която искаме в българската образователна среда.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcaGwcfiKG0