Промяна в пропускателния режим на училището

10.2.2023 г. 22:25:29

ЗАПОВЕД
№ 193
10.02.2023 година


На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1-4 и т. 24 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
ОПРЕДЕЛЯМ:


1. Учениците от III А, III Б, III В, IV А, IV Б и IV В клас след приключване на учебните занятия да напускат сградата на ОУ „Бачо Киро“ през централния вход, считано от 13 февруари 2023 г.
2. Класните ръководители на съответните паралелки да информират родителите и учениците за промените в пропускателния режим на училището.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 


ДИРЕКТОР:
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ