СПРАВОЧНИК

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2023/2024 г.

за периода- 06.02.2024 г. – 14.06.2024 г

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2023/2024 учебна година

за периода- 06.02.2024 г. – 30.06.2024 г

 

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици I- IV клас

учебна 2023/2024г.

за периода 06.02.2024 г. – 14.06.2024 г

       

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици V- VII клас

учебна 2023/2024г.

   за периода 06.02.2024 г. – 30.06.2024 г

           

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2023/2024 година

 

Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

ГРАФИК

за дежурството на главните учители

2023/2024 учебна година

за периода- 06.02.2024 г. – 30.06.2024 г.

 

ГРАФИК

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД 

2023/2024 учебна година

втори учебен срок

 

ГРАФИК

за дежурството на учителите през І смяна

2023/2024 учебна година

втори срок

 

ГРАФИК
        за дежурството на учителите през 
ІІ смяна

2023/2024 учебна година

втори срок